DZIEŃ NASZEJ KORONACJI

Strach nie ma miejsca we wspaniałej relacji, którą Pan ogłosił z Jego miłości do nas. Przez całe Pismo Święte Bóg opisuje wszystkie aspekty Jego relacji z nami:
  • On jest naszym Ojcem, naszym bratem, naszym przyjacielem 
  • Naszym oblubieńcem, naszą głową, naszym mężem 
  • Naszym obrońcą, naszym wykupicielem 
  • Naszym zaopatrzycielem, naszym schronieniem, naszym pasterzem.
Bóg ustanowił te wspaniałe relacje z nami przez krzyż, a teraz zachęca, byśmy poznali, „Oto kim jestem dla was.”

Czy myślisz, że Bóg nagle wymaże wszystkie nasze relacje z Jego ludem w Dniu Sądu? Nigdy! Jak ojciec mógłby odrzucić swoje potomstwo? Nawet kiedy Księga życia zostanie otwarta, On dalej będzie twoim ojcem, twoim obrońcą, twoim wstawiennikiem. Nic tej relacji nie usunie.

W dniu odpłaty i koronacji strach nie będzie miał miejsca.

Nie postępuje z nami według grzechów naszych Ani nie odpłaca nam według win naszych. .. Jak daleko jest wschód od zachodu, Tak oddalił od nas występki nasze” (Psalm 103:10,12).

Nasze umysły nie potrafią sobie wyobrazić jak daleko jest wschód od zachodu. O tym Bóg mówi w tym wersecie: On oddalił nasze grzechy poza nasze możliwości zrozumienia, byśmy nigdy ich nie przywoływali.

Dlaczego Boży dzień Sądu nazywam dniem naszej koronacji? Bo Izajasz tak mówi o tym dniu:

Jak oblubieniec raduje się z oblubienicy, tak twój Bóg będzie się radował z ciebie” (Izaj 62:5).

Kiedy staniesz przed Panem, wtedy zobaczysz Jego oczy pełne miłości do ciebie.