sobota, 3 października 2015

DOBROCZYNNA MIŁOŚĆ by Carter Conlon

Po trzykrotnym zaparciu się Jezusa – tak jak Pan powiedział, że się stanie – Piotr musiał zdać sobie sprawę z niemożności posłuszeństwa przykazaniom Pana w swojej własnej sile. Jezus powiedział do uczniów, „Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem; abyście się i wy wzajemnie miłowali. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie” (J 13:34-35).

Dopiero w Dniu Pięćdziesiątnicy, kiedy Duch Święty zstąpił na 120 uczniów w Górnej Izbie, Piotr wreszcie zajął miejsce, gdzie mógł pójść za Nim. Nagle w miejscu publicznym zaczął mówić odważnie do tłumu żądnego krwi. Teraz był umocniony przez Ducha Bożego, by oddać się dla innych – nawet tych, którzy odrzucali zbawienie. To był naprawdę zdumiewający moment.

Kiedy robimy coś w Boży sposób, Bóg będzie naszym zaopatrzeniem i zaspokoi nasze potrzeby. Biblia mówi nam, że „Ci więc, którzy przyjęli słowo jego, zostali ochrzczeni i pozyskanych zostało owego dnia około trzech tysięcy dusz. I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. A dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. Wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem i mieli wszystko wspólne, i sprzedawali posiadłości i mienie, i rozdzielali je wszystkim, jak komu było potrzeba” (Dz.Ap. 2:41-45).

Wierzący mieli wszystko wspólne! Tam była taka gorliwość, taki chrzest miłości Bożej, że ludzie nawet zaczęli sprzedawać pola i domy i kładli pieniądze u stóp apostołów, by rozdzielali to tym wśród wierzących, którzy byli w potrzebie. Gdziekolwiek Bóg wylewa Swojego Ducha, w serca ludzi wstępuje dobroczynność. Jest to hojna i współczująca miłość, która powoduje, że odwracają się od własnych potrzeb, a widzą potrzeby innych – a to właśnie obejmuje to nowe przykazanie.

__________ 

Carter Colon dołączył do zespołu pastorów kościoła Times Square w 1994r. na zaproszenie pastora założyciela, Dawida Wilkersona i został wyznaczony na głównego pastora w 2001r. Mocny, współczujący przywódca, jest częstym mówcą na konferencjach Expect Chuch Leadership, prowadzonych po całym świecie przez Word Challenge.

piątek, 2 października 2015

NIESAMOWITA UCZTA

w Izajasza 25 Bóg pokazuje prorokowi wystawny, nadprzyrodzony bankiet jaki ma miejsce na górze: „ Pan Zastępów wyprawi wszystkim ludom na tej górze ucztę z tłustych potraw, ucztę z wystałych win, z tłustych potraw ze szpikiem, ze starych dobrze wystałych win” (Izajasza 25:6).

Czy rozumiesz co tu mówi Izajasz? Ta wspaniała uczta będzie miała miejsce przed samym przyjściem Jezusa. W tym czasie Boży ludzie nie będą płakać, pogrążać się w strachu, stresach i porażkach. Nie będą wyglądać jak słabe, wychudzone postacie o duchowej nędzy. Nie, Chrystus powróci, aby znaleźć Swój lud ucztujący na „tłustych rzeczach pełnych szpiku.”

Sam Bóg przygotował tę ucztę. I teraz, w tej ostatecznej godzinie, ten bankiet już jest. Pan mówi nam w rzeczywistości, „Ja zachowałem najlepsze wino na koniec. A teraz nalewam go dla Mojego ludu. Ucztują na wspaniałych rzeczach w Mojej obecności.”

Widzę to wspaniałe ucztowanie, kiedy podróżuję po całym świecie. Młodzi mężczyźni i kobiety Boże są spragnieni ewangelii, która dotyka ich głęboko w ich duchu. Odrzucili ewangelię sztuczności, tłumów i profesjonalizmu. Pragną tylko być blisko Jezusa, aby otrzymywać Jego objawienie. I wychodzą z modlitwy z ogniem, który porusza wszystkich wokoło nich.

Ta góra, na której odbywa się ta uczta jest bardzo znacząca. Ona reprezentuje święte miejsce, dom, gdzie jest manifestowana obecność Chrystusa. Jest to miejsce, gdzie lud Boży wieczerza z Nim, uwielbiając Go w duchu i w prawdzie. Ta góra Bożej obecności jest ważnym pojęciem dla Jego ludu. Wszystko, co Pan czyni w tych ostatecznych dniach jest blisko związane z Jego obecnością. A ta Jego uczta z rzeczy tłustych i wina może mieć miejsce tylko tam, gdzie jest manifestowana obecność Jezusa.

Kiedy mówię o manifestowanej obecności Chrystusa, to nie mówię o czymś mistycznym i nie z tej ziemi. Kiedykolwiek Jezus objawia Siebie, wszyscy obecni to odczuwają. Psalmista mówi, że góry topnieją jak wosk w obecności Pana (zobacz Psalm 97:5). Prosto mówiąc, każdy duchowy mur i każda cielesna blokada znikają, kiedy Jezus się objawia. Obecność Chrystusa jest tak realna, kiedy jest ona manifestowana, że można jej prawie dotykać.

czwartek, 1 października 2015

W DNIACH OSTATECZNYCH

Teraz żyjemy w biblijnym okresie znanym jako „późny deszcz” i Boży plan został uruchomiony. Po całym świecie wysokie mury miasta szatana upadają.

Pomyślcie o tym co się stało z komunizmem. Literalne mury upadły w Niemczech, Rosji i w całej Europie wschodniej. Miliony ludzi, którzy kiedyś żyli pod tyranią szatana, staje się wolnymi i wielu słyszy ewangelię zwiastowaną po raz pierwszy. „Mocni ludzie” kiedyś zatwardzeni w grzechu, teraz wielbią Boga.

Mówię wam, żyjemy w szczególnym czasie. Nigdy dotąd nie widziałem czegoś takiego w moich ponad pięćdziesięciu latach służby kaznodziejskiej. Nasz zespół prowadził ewangelizację w Nigerii i 500 000 ludzi przyszło w pierwszy wieczór. Jest tam taki głód Boga, który wydaje się bezprecedensowy, kiedy widzimy rzeczy, które kiedyś wydawały się niemożliwe.

Jeden z tych cudów ma miejsce w Iranie. Kilka dekad temu moja książka Krzyż i sztylet została tam wydrukowana. Ocenia się, że zostało rozprowadzonych 25.000 egzemplarzy. Również film Jezus był pokazywany w tajemnicy dla setek grup. Teraz setki tysięcy Irańczyków przyjmują zbawienie poprzez takie poselstwa ewangelii.

Niedawno otrzymałem poruszający raport na temat programu Teen Challenge w kraju Środkowego Wschodu, którego nazwy nie mogę podawać. Ten Islamski kraj jest nękany przez alkoholizm i narkotyki. Władze tego kraju przyznają, że ten problem ich przerasta, ale poprzez wybawiającą moc Jezusa Chrystusa, program Teen Challenge wyprodukował setki absolwentów, którzy zostali zbawieni, wyratowani i uwolnieni.

Jeden z jego absolwentów jest tam teraz liderem denominacji Zielonoświątkowej. Mówił, że bos narodowej mafii narkotykowej uczestniczył w ceremonii zakończenia programu. Ten prominentny lider Islamski słyszał dziesiątki młodych mężczyzn, którzy wstawali i świadczyli o tym, jak Jezus uzdrowił ich z ich uzależnienia. (Ten bos prawdopodobnie nie wiedział, że ponad stu absolwentów poszło, aby zakładać kościoły w tym narodzie). Władze tego kraju teraz uznają Teen Challenge jako najbardziej skuteczny program w walce z narkotykami w tym kraju.

To się dzieje po całym świecie w niewiarygodny sposób. Mury szatana upadają!

„I stanie się w ostateczne dni, mówi Bóg, że wyleję Mojego Ducha na wszelkie ciało” (Dz. Ap. 2:17).

środa, 30 września 2015

NIESAMOWITA WIZJA

Izajasz 25 opisuje niesamowitą wizję. W niej prorok Izajasz jest przeniesiony w przyszłość, do czasów ostatecznych. Komentatorzy biblijni są zgodni, że jest to jeden z najbardziej wyraźnych obrazów w Piśmie odnośnie czasów ostatecznych. Izajasz pokazuje nam dokładnie, co Bóg zamierza dla narodów i dla Swojego kościoła przed końcem. A teraz my żyjemy w tej właśnie godzinie, jaką opisuje Izajasz.

W pierwszych pięciu wersetach Izajasz zakreśla co Bóg ma przygotowane dla narodów. W jednym momencie Bóg redukuje imperium szatana do gruzów. I nagle narody trzymane w demonicznej tyranii zostają uwolnione. Izajasz wybucha radosnym uwielbieniem na ten widok: „Panie! Tyś moim Bogiem! Będę cię wysławiał i wielbił twoje imię, gdyż dokonałeś cudów; Twoje odwieczne plany są niezłomną prawdą” (Izajasz 25:1). Mówi, „Panie, Ty nigdy nie jesteś zaskoczony. Czyniłeś wielkie cuda w przeszłości, a teraz masz plan na tę godzinę. Ty to przygotowałeś od założenia świata.”

Kiedy Izajasz obserwuje wypełnianie się Bożego planu, raduje się jego dusza. Wykrzykuje dla pokoleń, które przyjdą: „W dniach ostatecznych Bóg skruszy i unicestwi moc szatana. Te pałace dziwnych demonicznych istot staną się ruiną, a miasto diabła zostanie zredukowane do kupy prochu.”

Łańcuchy zaczynają opadać z mas, które były związane. Są uwalniane z szatańskich więzień strachu i grzechu. Izajasz nazywa ich „mocnymi ludźmi”, mając na myśli” ludzi kiedyś zatwardziałych przez grzech.” I mówi nam, ze ci ludzie zaczynają wielbić Boga. Przez lata bali się swojego oprawcy, szatana, ale teraz boją się tylko Pana, tego który ich wyzwolił.

W tej godzinie werset czwarty wypełni się, żeby cały świat zobaczył: „ Gdyż byłeś schronieniem słabemu, schronieniem ubogiemu w jego niedoli, ucieczką przed powodzią, cieniem przed upałem. A wszak poryw gniewu tyranów jest jak ulewa w zimie” (25:4).

Widzę jako to się dzieje teraz dla milionów ludzi na całym świecie. Ubodzy w duchu stają się mocni. Biedni są ratowani. A zrozpaczeni znajdują obfitość pokoju. Chrystus stał się ich ochroną, ich schronieniem, ich obrońcą, ich miejscem schronienia. Kiedy kierowane jest na nich uderzenie wściekłej pokusy, to uderza ona w mur, który ich otacza i niknie. A te kiedyś wściekłe ataki szatana padają na ziemię nie wyrządzając szkody.

wtorek, 29 września 2015

WARTOŚĆ JEDNEGO WIERZĄCEGO

W jedną niedzielę wieczorem poszedłem na plac Times Square, kiedy było tam pełno turystów i innych, którzy dokonywali zakupów świątecznych. Ocenia się, że w czasie największego ruchu prawie ćwierć miliona ludzi przechodzi przez ten teren. Kiedy tam stałem, modliłem się i obserwowałem te masy ludzi.

W pewnym punkcie Duch Święty wyszeptał do mnie, „Dawidzie, przyglądnij się tym tłumom. Pomnóż je kilkakrotnie i to będzie liczba ludzi, którzy pomarli na pustyni. Z tych wielkich mas ludzi tylko dwóch weszło do mojego odpocznienia, Jozue i Kaleb. Wszyscy inni pomarli przed czasem w rozpaczy i niewierze.”

Ta myśl była dla mnie porażająca. Kiedy tak obserwowałem te tłumy uświadomiłem sobie, że oni wszyscy mieli dostęp do ewangelii w dowolnym czasie poprzez telewizję, radio, literaturę, a nawet bezpłatne Biblie w pokojach hotelowych. Gdyby tylko chcieli wiedzieć, to by im powiedziano, że ten sam Bóg, który czynił cuda dla starożytnego Izraela, czyni to samo dla wszystkich, którzy Go dzisiaj kochają. Ale ci nie chcą Go znać. Jeżeli widzą kogoś, kto chce im wręczyć traktat ewangelizacyjny, przyspieszają kroku i oddalają się. Nie mają bogów, lecz przyjemności, pieniądze i majątki.

Nagle zaczynam dostrzegać wartość pojedynczego wierzącego w Bożych oczach. I słyszę jak Jezus zadaje to samo pytanie dzisiaj: „Czy znajdę wiarę, kiedy powrócę na ziemię?” (zobacz Łukasza 18:8). Widzę Chrystusa, który bada serca ludzi, przeszukuje te wszystkie zakamarki i znajduje niewielu, którzy Go naprawdę kochają. Widzę, jak przeszukuje kampusy uniwersyteckie i pyta: „Kto tutaj Mi uwierzy?” Widzę, jak przeszukuje stolicę kraju, Waszyngton, czy są tam tacy, którzy by Go przyjęli, i znajduje niewielu. Widzę, jak przeszukuje całe narody i znajduje tylko resztkę.

W końcu przeszukuje Swój kościół, szukając sług z prawdziwą wiarą. Ale to co widzi, łamie Jego serce, zasmucając Go głęboko. Słyszę jak płacze tak, jak kiedyś nad Izraelem, „ Jeruzalem . . . ileż to razy chciałem zgromadzić dzieci twoje, jak kokosz zgromadza pisklęta swoje pod skrzydła, a nie chcieliście!” (Mat. 23:37).

Jako sługa Pana, noszę w sercu brzemię Pasterza. Odczuwam Jego smutek. W tej chwili słyszę jak mówi, „Nawet w Moim domu znajduję tak niewielu, którzy mają wiarę. Wiele z Moich dzieci, włączając w to Moich pasterzy, mdleje w chwilach doświadczeń. Nie ufają Mi odnośnie swoich rodzin, swojej pracy, swojej przyszłości. Wielu dokonało wyboru.”

A co z tobą? Pan przychodzi do nas wszystkich i pyta, „Czy będziesz Mi wierzył? Czy Mi ufasz? Czy znajdę w tobie wiarę, kiedy przyjdę? Jak Mu odpowiesz?

poniedziałek, 28 września 2015

BOGATE I SATYSFAKCJONUJĄCE ŻYCIE by Gary Wilkerson

Ilustrując dla nas bogate i satysfakcjonujące życie, Jezus używa obrazu zagrody dla owiec. „Ja jestem drzwiami; jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie i wejdzie, i wyjdzie, i pastwisko znajdzie” (Jana 10:9). W owczarni Jego owce są bezpieczne od wszystkich wrogów. Pasą się na „dobrych pastwiskach” Bożego królestwa, ciesząc się zdrowiem, pokojem i wolnością.

Właśnie to błogosławione życie stara się nam wykraść nasz wróg, diabeł. Szatan jest zdeterminowany, aby zniszczyć naszą drogocenną wiarę i Jezus przedstawia go jako złodzieja, który zakrada się do owczarni: „kto nie wchodzi przez drzwi do owczarni, lecz w inny sposób się tam dostaje, ten jest złodziejem i zbójcą.. . Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zarzynać i wytracać” (10:1,10).

Jeżeli jest coś, co szatan chce nam ukraść, to jest to życie, jakie Bóg dla nas przeznaczył. Robi to próbując nas usunąć z „dobrego pastwiska” (tj. potrzebnego duchowego pokarmu), jaki dał nam Jezus. Niedojrzali chrześcijanie są najbardziej podatni, jeżeli pozostają na diecie „mleka”, nigdy nie przechodząc do mięsa Bożego Słowa. Są szczególnie narażeni na zasadzki szatana w chwilach kryzysu. Wpadają w panikę, pełni strachu i zmartwienia, myśląc, „Nie wiem jak podjąć decyzję. Gdzie jesteś Boże?”

Widziałem to wiele razy, kiedy byłem jednym z pastorów w Zborze Times Square, w Nowym Jorku. Nauka, jaką ludzie tam byli karmieni była głęboka i mięsista, czerpana z uświęconego studium Bożego Słowa. Wyobraźcie sobie mój szok, kiedy członkowie zboru powiedzieli mi, że opuszczają nabożeństwa, żeby posłuchać znanego szarlatana, który głównie koncentrował się na pieniądzach. Jak mogli to robić po studiowaniu diety solidnego biblijnego pokarmu?

To doprowadza do drugiej przeszkody, jaką napotyka każdy chrześcijanin: kusząca ewangelia fałszywego nauczyciela. Jezus nauczał, „ Moje owce za obcym nie pójdą, lecz uciekną od niego, ponieważ nie znają głosu obcych” (10:5). Tacy „obcy” wyglądają, brzmią i ubierają się tak, jak każdy dobry pastor. Ale ewangelia, jaką głoszą stopniowo odprowadza ludzi od Chrystusowych bogatych, satysfakcjonujących „dobrych pastwisk” prowadząc do zniszczenia ich dusz.

Jest absolutnie konieczne, abyśmy nauczyli się poznawać głos naszego Dobrego Pasterza i mogli go odróżnić od głosów fałszywych pasterzy. Jak to zrobić? Karmiąc się pokarmem, jaki nasz Pasterz tak hojnie dla nas przygotował: „Wiara tedy jest ze słuchania, to jest słuchanie Dobrej Nowiny o Chrystusie” (Rzymian 10:17). Jedynym sposobem aby odróżnić podróbkę jest dokładna znajomość oryginału. Tylko poprzez zanurzenie się w czystym Bożym Słowie będziemy zaznajomieni osobiście z wyglądem, dźwiękiem, zapachem i smakiem tego, co pochodzi z nieba.

sobota, 26 września 2015

„PANIE, GDZIE?” by Claude Houde

Abraham zbudował ołtarz posłuszeństwa i zaufania, kiedy nie wiedział, gdzie ma iść. W życiu każdego z nas są momenty, kiedy pytamy z bólem serca, „Panie, gdzie?” Mamy podjąć decyzję, a nie mamy wyraźnego prowadzenia. To „gdzie” wierzącego może mieć związek z jego karierą zawodową, studiami, gdzie iść do szkoły, czy się przeprowadzić, gdzie chodzić do kościoła, gdzie pójść kiedy wydarzy się tragedia lub choroba. W tych wszystkich „gdzie” musimy zbudować ołtarz zaufania, gdzie złożymy wszystko w Jego ręce. Wiara, która buduje ołtarz, kiedy nie wiemy gdzie iść, nigdy nie dozna zawodu. Bóg będzie błogosławił, zaopatrzy i zachowa, kiedy wzrastamy w zaufaniu do Niego. Abraham zbudował również ołtarz wiary, kiedy nie znał Bożego „co, jak i dlaczego.”

Przez wiarę usłuchał Abraham, gdy został powołany, aby pójść na miejsce, które miał wziąć w dziedzictwo, i wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. Przez wiarę osiedlił się jako cudzoziemiec w ziemi obiecanej na obczyźnie… Przeto też z jednego człowieka, i to nieomal obumarłego, zrodziło się potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie i jak piasek na brzegu morskim, którego zliczyć nie można” (Hebr. 11:8-9, 12).

W tych kilku wersetach jest tak wiele treści i duchowej wagi. Test Abrahama polegał na czekaniu – on nie znał Bożego „kiedy”. Spełnienie tego zawsze wydawało się oddalać, a obietnica wydawała się coraz bardziej zanikać i wątpliwości stawały się wielkie, jak „Mount Everest”. Doszedł do miejsca, gdzie nie miał już absolutnie pojęcia, jak Bóg mógłby spełnić to, co obiecał. W tych wierszach listu do Hebrajczyków autor odnosi się do obietnicy danej Abrahamowi, że będzie miał syna. Abrahamowi i Sarze zawsze było to trudne do uwierzenia, a teraz patrzyli na ocean niemożliwości, gdzie nie widać brzegu. Była to sytuacja, w której jedynym źródłem była wiara, by „odbudować” ołtarz, aby to otrzymać.

Abraham toczył tą walkę z niewiarą przez całe swoje życie. Tak, jak ty i ja, on wiele razy był w centrum walki wiary przeciw wrogowi i był rozdzierany falami udręk, powodowanych pytaniami, które znają wszyscy wierzący: Boże, Kiedy? Jak? Dlaczego? Gdzie?

__________

Claude Houde, główny pastore kościoła Eglise Nouvelle Vie (kościół Nowego życia) w Montrealu,w Kanadzie jest częstym mówcą na konferencjach Expect Chuch Leadership, prowadzonych przez Word Challenge po całym świecie. Pod jego kierownictwem New Life Chuch rozwinął się od garstki ludzi do ponad 3500 w tej części Kanady, w której rozwija się niewiele kościołów Protestanckich.