MISJA MIŁOŚCI

Miłość Ojca do nas, ucieleśniona w Jego Synu została powierzona dla usługującego działania Ducha Świętego. A ten Duch został posłany do ludzkości, aby objawiał majestat i chwałę tej wiecznej miłości.

„Miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany. . . Proszę was tedy, bracia, przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, i przez miłość Ducha,” (Rzymian 5:5; 15:30). Duch Święty jest wieczną miłością Ojca i Syna. Jego wszelkie działanie, cała Jego służba, ma wyrażać i manifestować tę miłość.

Tak jak Jezus przyjął chętnie Swoją misję, tak samo Duch Święty. Został On dany przez Ojca dla Chrystusa, który z kolei posłał Ducha dla nas na misję miłości. Dlatego każde działanie Ducha – każda pociecha i pocieszenie, jakie On przynosi, każde objawienie, każde napomnienie, każde ostrzeżenie – to wszystko pochodzi z miłości. Przychodzi to najpierw z miłości Ojca i miłości Chrystusa, ale również z miłości samego Ducha, gdyż Duch naprawdę kocha wszystkich, w których żyje.

Dla niektórych czytelników to może brzmieć jako coś podstawowego, ale szczerze, w tych dniach nasilającego się niepokoju, ta prawda musi zostać utrwalona w naszych sercach. Żeby wytrwać niezachwianie w tych dniach, jakie są przed nami, nasza wiara musi się uchwycić tego: Jeżeli nie jesteśmy bezpieczni w Bożej miłości do nas, to nie możemy wzrastać w wytrwaniu i zaufaniu. I nie będziemy się mogli radować, kiedy przyjdą na nas wściekłe sztormy.

Prorok Izajasz porównuje działanie i służbę Ducha Świętego do miłości i pociechy matki.

„Jak matka pociesza syna, tak ja będę was pocieszał, i w Jeruzalemie doznacie pociechy” (Izajasza 66:13).

W sferze naturalnej nie ma większego pojęcia miłości, niż miłość delikatnej, troskliwej matki. Ona jest zawsze przy swoich dzieciach, ze słowem pociechy i zachęty w chwilach niepokoju.

Poprzez ten matczyny obraz Duch Święty pokazuje nam jak On wypełnia Swoją misję.

Właściwie mówi nam poprzez Izajasza:

„Jako naśladowcy Jezusa, wiecie już coś na temat miłości. Teraz pozwólcie, że pokażę wam jak łagodna i cierpliwa jest miłość Ojca i Jego Syna dla was. Żeby to zrozumieć, pomyślcie o bogobojnej, delikatnej miłości matki. W ten sposób Ja działam w was i usługuję wam.”