STRZEŻONY PRZEZ PANA ZASTĘPÓW

Święci Starego Testamentu znali Boga w sposób, o jakim święci Nowego Testamentu niewiele wiedzieli. Oni znali Go, jako Pana Zastępów. W Starym Testamencie ponad 200 razy – od Samuela do Malachiasza – Bóg jest określany tym imieniem. Czytamy, że „Dawid umacniał się, bo Pan Zastępów był z nim”. To majestatyczne imię powtarzane jest wiele razy w Psalmach:

• „Pan Zastępów jest z nami, Warownym grodem jest nam Bóg Jakuba. Sela” 46:8).
• „Panie, Boże Zastępów, któż jest jak Ty? Mocny jesteś, Panie, a wierność twoja otacza cię” (89:9).
• „Panie, Boże Zastępów, usłysz modlitwę moją, nakłoń ucha, Boże Jakuba! Sela” (84:9).
• „Któż jest tym Królem chwały? Pan Zastępów! On jest Królem chwały! Sela” (24:10).

Hebrajskie słowo określające „zastępy”, to tsabaah. Oznacza to armię gotową do walki. Żołnierze i wozy gotowe są do walki w wyznaczonym czasie; armia zgromadzona, wyszkolona i czekająca na rozkazy.

Pewnego razu armia Assyryjska wypowiedziała wojnę królowi Hiskiaszowi w Judzie. Ten król był nieporuszony, chociaż był otoczony przez groźną armię i powiedział do ludu Bożego, „Bądźcie odważni i dzielni, nie bójcie się ani się nie lękajcie króla asyryjskiego ani tej tłuszczy, która jest z nim, gdyż z nami jest ktoś większy niż on. Z nim jest ramię cielesne, z nami jest Pan, nasz Bóg; On nam pomoże i stoczy za nas boje. Na te słowa Hiskiasza, króla judzkiego, lud nabrał otuchy” (2 Kronik 32:7-8).

Święci Starego Testamentu byli spokojni, bo mieli wizję wszechmocnego Boga, którego potężna, niewidzialna armia była gotowa do ich obrony. Dawid się chwalił, „Wozy Boże niezliczone, mnóstwo tysięcy... „(Psalm 68:17). Według psalmisty, one są do naszej dyspozycji: „Pan jest twoim stróżem” (121:5).

My nie uchronimy się przez złem przez naszą własną moc, nie walczymy z szatanem w naszej własnej sile. To Pan Zastępów musi być naszym stróżem. Słuchacie, co mówi Biblia: „Sięgnął z wysokości, pochwycił mnie, Wyciągnął mię z wód wielkich. Wyratował mię od potężnego nieprzyjaciela,.... bo byli mocniejsi ode mnie” Psalm 18:17-18).

W Liście Judy mamy obietnicę, „A temu, który was może ustrzec od upadku i stawić nieskalanych z weselem przed obliczem swojej chwały” (Judy 24).