OTRZYMAŁEŚ PRZEBACZENIE

Jezus mówi nam: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł ze śmierci do żywota” (Jana 5:24). Greckie słowo, jakiego użył tu Jezus oznacza sąd. Mówi tak: „Jeżeli wierzysz we Mnie, to nie przyjdziesz na sąd, ale przejdziesz ze śmierci do życia.”

Rzeczywiście Pismo mówi nam od początku do końca, że kiedy Pan przebacza nasze grzechy, to wymazuje je z naszej pamięci.

„ Ja, jedynie Ja, mogę przez wzgląd na siebie zmazać twoje przestępstwa i twoich grzechów nie wspomnę” (Izajasz 43:25).

„Starłem jak obłok twoje występki, a twoje grzechy jak mgłę: Nawróć się do mnie, bo cię odkupiłem” (Izajasz 44:22).

„Odpuszczę bowiem ich winę, a ich grzechu nigdy nie wspomnę” (Jeremiasz 31:34).

„Gdyż łaskawy będę na nieprawości ich, a grzechów ich nie wspomnę więcej” (Hebr. 8:12).

„Takie zaś jest przymierze, jakie zawrę z nimi po upływie owych dni, mówi Pan: Prawa moje włożę w ich serca i na umysłach ich wypiszę je. Dodaje: A grzechów ich i ich nieprawości nie wspomnę więcej” (Hebr. 10:16-17).

„Znowu zmiłuje się nad nami, zmyje nasze winy, wrzuci do głębin morskich wszystkie nasze grzechy” (Micheasza 7:19).

Tu są bardzo dobre wiadomości dla każdego chrześcijanina, który pocił się i wzmagał, aby umartwić uczynki ciała w swojej własnej sile. Czy to obejmuje ciebie? Ile obietnic składałeś Bogu, ale potem je złamałeś? Ile razy starałeś się podobać Panu, walcząc ze swoimi pożądliwościami i nałogami, ale znowu zawiodłeś?

Tu są dobre wiadomości dla ciebie w Księdze Micheasza: „Ja, Pan zmyję wszystkie twoje winy.” Bóg daje nam wiele takich obrazów na stronicach Biblii, mówiących o tym w jaki sposób On wymaże z naszej pamięci nasze grzechy. Wymazuje je; nie wspomni już więcej; grzebie je w głębokości morza; zabiera je”, co oznacza, że łapie je i zabiera.

Izajasz nawet mówi, że Bóg zabiera nasze nieprawości i rzuca je za Siebie. „gdyż poza siebie rzuciłeś wszystkie moje grzechy” (Izajasz 38:17). To znaczy, że Bóg nigdy nie będzie patrzył na nasze grzechy, ani nie przypomni ich już nigdy.

Chciałbym ciebie teraz zapytać – jeżeli Bóg zapomina nasze grzechy, to dlaczego ja i ty tego nie zrobimy? Dlaczego pozwalamy zawsze diabłu odkopywać brudy czy błoto z naszej przeszłości i rzucać nam w twarz, kiedy każdy nasz grzech jest już przykryty krwią Chrystusa?

Oczyszczająca, przebaczająca moc krwi Chrystusa obejmuje wszystko. Ona przykrywa nasze całe życie!