DZIEDZICE WEDŁUG OBIETNICY

„Nie obawiaj się ich!” (5 Mojż. 7:18). Dla Izraela „ich” oznaczało potężne, dobrze uzbrojone narody, które były w Ziemi Obiecanej. Dla nas dzisiaj „ich” oznacza każdy problem, kłopot i trudności, które spotykamy w życiu.

Dlaczego mamy się nie obawiać? Ponieważ tak mówi Bóg! Nie potrzeba innego wyjaśnienia. Bóg ma wszelką moc i wystarczy – On jest świadom warowni szatańskich, które spotykamy. On zna każdą zasadzkę i pokusę, które kiedykolwiek nas zaatakują. Dlatego nakazuje nam, Nie obawiaj się ich!”

Abraham żył w obcym kraju, otoczony potężnymi królami, nie wiedząc jak to się skończy. A jednak Boże słowo do niego było, „Nie bój się, Abramie, Jam tarczą twoją; zapłata twoja będzie sowita!” (1 Mojż. 15:1).

Ostatnia fraza oznacza, „Ja będą murem wokół ciebie, twoją ochroną.” W gruncie rzeczy Bóg mówił do Abrahama, „Będziesz miał trudności, ale Ja cię obronię we wszystkim.” Abraham odpowiedział wiarą w słowo Boże: „Wtedy uwierzył Panu, a On poczytał mu to ku usprawiedliwieniu” (w. 6).

Takie same słowo doszło do syna Abrahama, Izaaka. On również mieszkał w nieprzyjaznym miejscu, otoczony przez Filistynów, którzy go nienawidzili, dokuczali mu i chcieli się go stamtąd pozbyć. Biblia mówi, że za każdym razem, kiedy Izaak wykopał studnię, by mieć wodę, Filistyni je zasypywali: „Filistyni zasypali i wypełnili ziemią” 26:15).

Wszędzie, gdzie Izaak poszedł, miał te same problemy. Jedną studnię nawet nazwał „Esek”, co znaczy „sprzeczka” (patrz 26:20). Wygląda na to, że Izaak miał w życiu same zmagania. Musiał myśleć, „Jak mam nakarmić moją rodzinę i napoić moje stada? Jak wychować moje dzieci bez strachu, kiedy Filistyni mogą nas splądrować w każdej chwili? Boże, dlaczego mnie tu postawiłeś? Jak ja w ogóle to przeżyję?”

Kiedy takie chmury zwątpienia gromadziły się nad Izaakiem, Bóg dał mu takie same słowo, jak Abrahamowi: „Jam jest Bóg Abrahama, ojca twego. Nie bój się, bom Ja z tobą i będę ci błogosławił, i rozmnożę potomstwo twoje przez wzgląd na Abrahama, sługę mego” (w. 24).

Jesteśmy dziećmi Abrahama i Bóg daje nam taką samą obietnicę, jaką dał Abrahamowi i jego potomstwu: „A jeśli jesteście Chrystusowi, tedy jesteście potomkami Abrahama, dziedzicami według obietnicy” (Galacjan 3:29).