JESTEŚMY JEGO CIAŁEM

Jesteście ciałem Chrystusa, a z osobna jedni drugich członkami” (1 Kor. 12:27). Jesteśmy członkami ciała Chrystusowego! Przez wiarę staliśmy się kością z Jego kości i ciałem z Jego ciała. A teraz wszyscy zostaliśmy zaadoptowani do jednej rodziny. „Tak my wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, a z osobna jesteśmy członkami jedni drugich” (Rzymian 12:5).

Widzicie, z grobu powstał nowy Człowiek. I od czasu krzyża, wszyscy, którzy pokutują i wierzą w tego nowego Człowieka, są zebrani w Nim: „Bo też w jednym Duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało - czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni, i wszyscy zostaliśmy napojeni jednym Duchem. Albowiem i ciało nie jest jednym członkiem, ale wieloma” (1 Kor. 12:13-14).

Nie jest to już żaden czarny, biały żółty brązowy, Żyd, Muzułmanin czy Poganin. Jesteśmy wszyscy z jednej krwi Jezusa Chrystusa. I dzięki dziełu Chrystusa na krzyżu, ten człowiek już nie usiłuje sam stać się świętym poprzez przestrzegania zakonu i przykazań. Nie mógłby on się stać święty poprzez dobre uczynki, sprawiedliwe postępowanie. Ludzkie wysiłki, czy usiłowania ciała.

„ I pojednać obydwóch z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, zniweczywszy na nim nieprzyjaźń” (Efezjan 2:16). „On zniósł zakon przykazań i przepisów, aby czyniąc pokój, stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka” (w. 15).

Tylko jeden Człowiek mógł być zaakceptowany przez Ojca – ten nowy, zmartwychwstały Człowiek! I kiedy ten nowy Człowiek przedstawił Ojcu wszystkich, którzy mieli wiarę w Niego, Ojciec odpowiedział: „Przyjmuję was wszystkich jako świętych – ponieważ jesteście w Moim świętym Synu!”On nas przyjął w Swoim Umiłowanym” (1:6).

Ponadto zostaliśmy zapieczętowani przez Ducha Świętego: aby z nastaniem pełni czasów wykonać ją i w Chrystusie połączyć w jedną całość wszystko, ... i wy, którzy uwierzyliście w niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym” (1:10,13).

Tak więc widzicie, że świętość to nie jest coś co my zrobimy, albo osiągniemy, albo wypracujemy. Jest to raczej coś w co uwierzymy. Bóg nas przyjmuje jako świętych tylko wtedy, kiedy mamy wiarę w Chrystusa i trwamy w Nim. Droga do świętości nie prowadzi poprzez ludzkie zdolności, ale przez wiarę!