DUCH ŁASKI

Biblia mówi, że Duch Święty będzie wylany jako „...Duch łaski i błagania” (Zachariasza 12:10).

List do Tytusa mówi nam, że łaska jest nam dana jako moc nad grzechem, żeby nas uzdolnić do trzeźwego, świętego życia: „Albowiem objawiła się łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi, nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Chrystusa Jezusa” (Tytusa 2:11-13).

Od czasu Pięćdziesiątnicy lud Boży otrzymywał wspaniałą miarę tej łaski. Duch Święty posyłał przekonanie o grzechu do wszystkich narodów, nauczając wierzących z każdej rasy i języka jak mają wyrzekać się bezbożności i światowych pożądliwości. Rezultatem tego byli ludzie, którzy żyją trzeźwo i sprawiedliwie na tym obecnym świecie i którzy oczekują z utęsknieniem na przyjście Jezusa.

Ja wierzę, że Zachariasz 12:10 prorokuje, że w ostatniej godzinie Duch Święty zstąpi w potężny sposób na lud Boży z duchem łaski, który odwróci ich zupełnie od wszelkiej świeckości. To wytworzy w nich wołanie o czystość serca!

Drogi brat w Panu, lider pewnej służby zadzwonił do mnie, aby mi powiedzieć, że liderzy jego służby zbierają się, aby szukać Pana. Duch Święty zaczął wyjawiać grzechy wśród nich i kilku spośród tego zespołu zostało zwolnionych. Ten brat powiedział mi: „Teraz, kiedy Duch Święty zstąpił, odczuwamy taki nacisk aby czynić to co jest prawe.”

Jego wyrażenie uderzyło mnie i nie mogłem o tym zapomnieć ; nacisk, aby czynić to co jest prawe. Kiedy zstępuje Duch Święty i wyjawia grzech, to ci, którzy są letni albo idą na kompromis, zostają osądzeni. Kaznodzieje będą się budzić do prawdziwego „zwiastowania łaski”, które przekonuje ludzi o każdej ukrytej rzeczy w ich życiu.

Kochani, nacisk aby wyrzec się grzechu i czynić to co jest prawe będzie coraz mocniejszy i większy w kościele czasów ostatecznych!