PÓŹNY DESZCZ!

„W owym dniu będę dążył do tego, aby zniszczyć wszystkie narody, które wyruszyły przeciwko Jeruzalemowi. Lecz na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalemu wyleję ducha łaski i błagania. Wtedy spojrzą na mnie, na tego, którego przebodli, i będą go opłakiwać, jak opłakuje się jedynaka, i będą gorzko biadać nad nim, jak gorzko biadają nad pierworodnym” (Zachariasz 12:9-10).

To proroctwo Zachariasza dotyczy szczególnego wylania Ducha Świętego, które nastąpi w dniach ostatecznych. Podobne wylanie jest opisane w Joela 3 i ja wierzę, że to dotyczy Pięćdziesiątnicy. Ten fragment mówi, „A potem wyleję mojego Ducha na wszelkie ciało, i wasi synowie i wasze córki prorokować będą, wasi starcy będą śnili, a wasi młodzieńcy będą mieli widzenia. Także na sługi i służebnice wyleję w owych dniach mojego Ducha” (Joel 3:1-2).

Dokładnie to stało się w dniu Pięćdziesiątnicy! Duch Święty zstąpił jak powódź, jako duch proroctwa w Górnej Izbie w Jerozolimie.

To wielkie wylanie stało się również stałym nawadnianiem Ducha Świętego, które trwa przez wszystkie wieki. Przez prawie 2000 lat Bóg wylewał Jego Ducha na Jego lud, codziennie nawadniając Jego kościół i chroniąc go. Izajasz nawiązuje do tego tak: „Rozkoszna winnica, śpiewajcie o niej! Ja, Pan, jestem jej stróżem, nieustannie ją nawadniam, pilnuję jej dniem i nocą, aby nikt na nią się nie targnął” (Izajasz 27:2-3).

Te dwa wylania Ducha Świętego są określane jako pierwszy (wczesny) i ostatni (późny) deszcz: „A zatem, jeżeli słuchać będziecie moich przykazań, które Ja wam dziś daję, miłując Pana, Boga waszego, i służąc mu z całego serca swego i z całej swojej duszy, to On będzie spuszczał deszcz na waszą ziemię we właściwym czasie: jesienny i wiosenny, a ty będziesz zbierał swoje zboże, swój moszcz i swoją oliwę” (5 Mojż. 11:13-14).

Czas siewu i żniwa w Izraelu był odwrotny do naszego. Pierwszy deszcz, który zmiękczał ziemię, padał od października do grudnia, przed czasem siewu. Ostatni deszcz powodował dojrzewanie do żniwa i padał od marca do kwietnia, przed zbiorami.

Należy zauważyć, że te dwa deszcze zawsze miały związek ze żniwami. Działanie Ducha Świętego jest zawsze skierowane na żniwo dusz!