OBJAWIENIE CHWAŁY CHRYSTUSA

Może się zastanawiasz dlaczego Mojżesz tak bardzo pragnął oglądać Bożą chwałę i wierzę, że znajdziemy powód w następującym wersecie:
" Objawię się tam synom izraelskim, a miejsce to będzie poświęcone moją chwałą" (2 Mojż. 29:43, moja kursywa).
Słowo poświęcone znaczy "oczyszczone." Bóg mówił, "Kiedy Mi oddajecie cześć, Ja się spotkam z wami i dam wam Moją obecność. A kiedy jesteście w Mojej obecności, to ja objawię wam Moją chwałę. Podniosę was ponad wasze okoliczności."
A więc, gdzie możemy znaleźć to objawienie Chrystusa? Znajdujemy go tylko wtedy, kiedy przychodzimy w modlitwie i zaufaniu w Boże Słowo. Paweł mówi, że kiedy pozwalamy, aby Pismo pokazywało nam ciągle wzrastające objawienie Jezusa, to będziemy przemieniani z chwały w chwałę:
" My wszyscy tedy, z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest Duchem" (2 Kor. 3:18).
To objawienie chwały Chrystusa da nam moc zachowującą nas w naszym życiu:  "Gdyż nad wszystkim rozciągać się będzie chwała niby osłona" (Izaj. 4:5, moja kursywa). Innymi słowy, Jego chwała sprawi, że będziemy myśleć o niebie w naszej najgorszej godzinie.
Bóg nam tutaj mówi, żebyśmy poświęcali czas, aby poznać Jego Syna. Mamy codziennie badać Pisma i modlić się. A kiedy pozostajemy w Jego obecności, nasze oczy będą się otwierać na Jego chwałę. To wszystko jest objawione w Chrystusie. Jezus jest pełnym objawieniem Jego miłości, łaski i delikatności.