MIŁOSIERNY BÓG

,,Ale miłujcie nieprzyjaciół waszych i dobrze czyńcie, i pożyczajcie, nie spodziewając się zwrotu, a będzie obfita nagroda wasza, i synami Najwyższego będziecie, gdyż On dobrotliwy jest i dla niewdzięcznych, i dla złych. Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest Ojciec wasz'” (Łukasza 6:35-36, moje podkreślenie).
Poprzez całą Biblię brzmi potężny temat: „Pan, twój Bóg jest Bogiem miłosiernym” (5 Mojżeszowa 4:31). Temat miłosierdzia (łagodność, współczucie, przebaczenie) jest rdzeniem Starego Testamentu. Czytamy to ponownie w  5 Mojżeszowej, Księdze Kronik, Nehemiasza i Psalmach: „Pan twój Bóg jest jest łaskawy i miłosierny.” Podobnie, widzimy ten sam temat miłosierdzia w każdej Ewangelii i w całym Nowym Testamencie.
OFIARA O WIELKIEJ WARTOŚCI
Kiedy Bóg spoglądał na zalew rozpusty na ziemi, to nie odwrócił się od Swojego stworzenia. Nie zrezygnował z tego grzesznego, bezbożnego, pogrążonego w pożądliwościach świata – i Pismo mówi nam coś o tym ile Go kosztowało to Jego miłosierdzie do zgubionego świata. Posłał Swojego Syna między nas i potem z Swojej wielkiej łasce Ojciec złożył na ofiarę Swojego Syna, wkładając na Chrystusa grzechy wszystkich nas.
Pomyśl o wielkiej cenie, jaką zapłacił Jezus. Wagi takiej ceny po prostu nie da się obliczyć. Nikt nie może zmierzyć bólu Chrystusa, kiedy przyjął na Siebie grzechy świata.