JEGO WŁASNE KRÓLESTWO

W żadnym innym królestwie Bóg nie panuje tak potężnie, jak w Jego własnym – tym, które On ustanowił w sercach Jego ludu.

Jezus powiedział, „Oto bowiem Królestwo Boże jest pośród was” (Łuk. 17:21). To w tym królestwie – w naszych sercach – Chrystus panuje niepodzielnie nad Jego ludem, prowadząc nas, kierując naszym postępowaniem i zachowaniem.

„Potężna będzie władza i pokój bez końca” (Izajasz 9:6). Ten wiersz mówi o niekończącym się panowaniu Jezusa przez całą wieczność. Ale ma to też inne znaczenie; My musimy zwiększać nasze podporządkowanie się panowaniu naszego Króla.

Czy możesz szczerze powiedzieć, że dzień po dniu władza Jezusa nad tobą wzrasta? Czy poddajesz twoje postępowanie coraz bardziej pod Jego autorytet?

Może zastanawiasz się – jeżeli Jezus jest w niebie, panując w autorytecie po prawicy Ojca, jak On rządzi Jego królestwem tu na ziemi? Odpowiedź znajdujemy w Liście do Hebrajczyków, gdzie autor mówi nam, że w Starym Testamencie Bóg mówił do ludzi przez proroków, ale dzisiaj postanowił mówić przez Swojego Syna.

„Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków; ostatnio, u kresu tych dni, przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszechrzeczy, przez którego także wszechświat stworzył” (Hebr. 1:1-2).

Jezus jest Bożym przesłaniem do nas – boskie Słowo, które stało się ciałem. Następnie Ojciec posłał Ducha Świętego, by nam przypomnieć słowa, które Jezus mówił, kiedy był na ziemi. W ten sposób Jezus rządzi nami poprzez zapisane, objawione Słowo Boże. Biblia jest berłem Władcy, przez które On oznajmia nam Jego słowo.

Jeżeli chcesz usłyszeć świadectwo człowieka, który był rządzony przez Słowo Boże, popatrz na Psalm 119:11: „W sercu moim przechowuję słowo twoje, Abym nie zgrzeszył przeciwko tobie” (Psalm 119:11).