PEŁNE OBJAWIENIE

Dlaczego Mojżesz tak desperacko szukał objawienia Bożej chwały? Ja wierzę, że powód jest w tym wersecie: „Objawię się tam synom izraelskim, a miejsce to będzie poświęcone moją chwałą” (2 Mojż. 29:43). Słowo poświęcone oznacza tu, „oczyszczone”. Bóg mówił: „Mojżeszu, kiedy ty i lud będziecie mnie czcić, Ja będę się z wami spotykał i dam wam Moją obecność. A kiedy objawię wam Moją chwałę, ona was oczyści.”

To jest jeden z najpotężniejszych wersetów w Biblii. On oferuje nadzieję każdemu, kto zmaga się z uprzykrzonym grzechem i chce być wolny i czysty. Bóg obiecuje, „Twoja świątynia będzie oczyszczona poprzez objawienie Mojej chwały, a to objawienie jest dla ciebie dostępne już teraz w Moim synu, Jezusie Chrystusie!”

To objawienie Chrystusa znajdujemy wtedy, kiedy czytamy Pismo Święte! Paweł mówi, że kiedy pozwalamy, by Boże Słowo odbijało w nas stale wzrastające objawienie Jezusa, będziemy przemieniani z chwały w chwałę: „My wszyscy tedy, z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest Duchem” (2 Kor. 3:18).

To objawienie chwały Bożej zapewni nam siłę dla naszego życia: „Gdyż nad wszystkim rozciągać się będzie chwała niby osłona” (Izajasz 4:5). Innymi słowy, Boża chwała utrzyma nas w czystości w najgorszej godzinie. Szatan może nas kłamać, „Jesteś pokonany! Jesteś oszustem, kłamcą lub cudzołożnikiem.” Ale my możemy odpowiedzieć, „Nie, ja mam Najwyższego Kapłana i jestem oczyszczony przez oglądanie Jego chwały!”

Kiedy Bóg objawił Mojżeszowi wszystko o Swojej naturze, dał mu też pełne objawienie, że On „nie pozostawi w żadnym razie bez kary” (2 Mojż. 34:7). Azariasz prorokował do króla Asy w godzinie jego największego powodzenia, „Pan jest z wami, jeżeli wy jesteście z nim, a jeżeli go szukacie, pozwoli wam się znaleźć, lecz jeżeli go opuścicie i On was opuści”. (2 Kronik 15:2). Inaczej mówiąc, „Jeżeli porzucicie Bożą chwałę, jeżeli będziecie
usprawiedliwiać wasz grzech i zaniedbywać Pana, On was nie oczyści!”

To, co Bóg nam tu mówi, jest proste: „Poświęć czas, by poznać Mojego Syna! Studiuj Moje Słowo i szukaj Mnie w twoje komorze modlitwy. Potem, kiedy będziesz przebywał w Mojej obecności, twoje oczy będą się otwierać na Moją chwałę. To wszystko jest w Chrystusie – pełne objawienie Mojej miłości, łaski, miłosierdzia i dobroci.”