PRZYJDŹ DO ŚWIĘTEJ GÓRY BOŻEJ

Izajasz przewidział poniżenie szatana. Oglądał również, jak Bóg zniszczył wszelką moc i pychę bezbożnych zwierzchności. „Gdyż ręka Pana spocznie na tej górze, lecz Moab będzie zdeptany na swoim miejscu, jak depcze się słomę na gnojowisku” (Iz 25:10).

Izajasz pisze wyraźnie: Poniżenie szatana nastąpi na górze, w miejscu modlitwy i uwielbiania, gdzie manifestuje się obecność Chrystusa. Tu Moab był nieprzyjacielem Izraela. To stało się też symbolem reprezentującym wszystko, co było złe i szatańskie.

Piotr głosił, że wizja Izajasza spełniała się w kościele w Jerozolimie. „Bóg zaś wypełnił w ten sposób to, co zapowiedział przez usta wszystkich proroków, że jego Chrystus cierpieć będzie. Przeto upamiętajcie i nawróćcie się, aby były zgładzone grzechy wasze” (Dz. Ap 3:18-19). Piotr stwierdzał, że jeżeli proroctwa o Chrystusie wypełniły się dosłownie, to wszystkie inne też się wypełnią. To obejmowało również czasy odnowy, przez przebywanie w obecności Pana.

Izajasz odnosił się do takich czasów odnowy (patrz Izaj 28:12). To są czasy, kiedy Bóg postanawia odnowić i uzdrowić. On nie czyni tego, ponieważ na to zasługujemy, ale dla chwały Jego imienia. Piotr widział wypełnienie tego w dniu Pięćdziesiątnicy: obecność Chrystusa manifestowała się, sprowadzając przebudzenie i odświeżenie dla tysięcznych tłumów. Wielu zostało uwolnionych, w tym całe rodziny. Widzimy to później, kiedy Piotr sprowadził obecność Jezusa do domu Korneliusza i cały dom został zbawiony.

Ja wierzę, że właśnie teraz jesteśmy na początku ostatniego przebudzenia. Będziemy oglądać rodziny wyprowadzone z niewoli. Miliony odstępców dostąpią zdjęcia zasłony i krnąbrni synowie i córki będą przywrócone ich rodzicom. 


A jaka jest nasza rola? Mamy czynić to, co Daniel, kiedy czytał proroctwo Jeremiasza i zrozumiał czasy: „I zwróciłem swoje oblicze na Pana, Boga, aby się modlić, błagać, w poście, we włosiennicy i popiele” (Dan 9:3). Daniel robił to, do czego my wszyscy jesteśmy wzywani: przyjdź do świętej góry Bożej. Oby wszyscy oddani słudzy Jezusa Chrystusa w tych czasach ostatecznych tam się spotykali!