PRZYGOTOWANIE SYJONU

Piotr otrzymał niesamowite ostrzeżenie, aby poruszyć czyste umysły, aby przypominać ostrzeżenia proroków (zobacz 2 Piotra 3:1-2). Piotr mówi dalej, „w dniach ostatecznych przyjdą szydercy z drwinami, którzy będą postępować według swych własnych pożądliwości i mówić: Gdzież jest przyobiecane przyjście Jego? Odkąd bowiem zasnęli ojcowie, wszystko tak trwa, jak było od początku stworzenia” (2 Piotra 3:3-4). Piotr nazywa tych szyderców kłamcami! Nie wszystko było „tak samo” od początku stworzenia! Ci kaznodzieje są dobrowolnie nieświadomi Bożego działania i sądów w przeszłości. „Obstając przy tym, przeoczają, . . . że ten świat, . . . który był, został zatopiony przez potop i zginął” (2 Piotra 3:5-6).

Jest to poważne oskarżenie ze strony Piotra! Mówi on: „Oni wiedzą, że był kiedyś kaznodzieja sprawiedliwości Noe, który ostrzegał o sądzie przez sto dwadzieścia lat. Wiedzą, że Bóg już pokazał światu, że będzie sądził bezbożność i przemoc. Wiedzą, że Bóg posłał szalejący potop i zniszczył wszystko, co miało tchnienie na ziemi!” My też mamy nauczycieli i fałszywych proroków, którzy wiedzą, że Biblia jest pełna ostrzeżeń, pełna przykładów tego jak Bóg sądzi grzech (np. zniszczenie Sodomy), ale świadomie to ignorują. Dlaczego? Ponieważ postępują według swoich pożądliwości! Ich pragnienie akceptacji lub popularności sprawiło, że są świadomie zaślepieni w sprawie wszystkich sprawiedliwych Bożych sądów.

Ci kaznodzieje głoszą odwrotność tego, co głosił Piotr i Apostołowie. Piotr ostrzegał, „ Ale my oczekujemy, według obietnicy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. Przeto, umiłowani, oczekując tego starajcie się, abyście znalezieni zostali przed nim bez skazy i bez nagany, w pokoju” (2 Piotra 3:13-14).

Dlaczego zostaliśmy oszczędzeni aż dotąd? Z tego samego powodu, z jakiego Bóg czekał przez sto dwadzieścia lat w czasach Noego. „Bóg cierpliwie czekał za dni Noego, kiedy budowano arkę, w której tylko niewielu, to jest osiem dusz, ocalało przez wodę” (1 Piotra 3:20). Pan nie ma przyjemności w śmierci bezbożnego. Nawet teraz On „okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania” (2 Piotra 3:9).

Bóg czeka teraz na przygotowanie Syjonu, Jego świętego ludu ostatecznych dni. On wylewa Ducha Świętego, powołując ludzi całkowicie Jemu oddanych, bez plamy czy zmarszczki i czystych.