JAK ROSA Z NIEBA

Czytając proroków, możemy dowiedzieć się, gdzie w tych proroctwach my jesteśmy. Znajdujemy się w Izajasza 26 i w 5 Mojżeszowej 4:30-31, gdzie czytamy, „Gdy znajdziesz się w niedoli i spotka cię to wszystko u kresu dni, nawrócisz się do Pana, swego Boga, i będziesz słuchał jego głosu, gdyż Pan, twój Bóg, jest Bogiem miłosiernym, nie opuści cię ani cię nie zniszczy i nie zapomni o przymierzu z ojcami twoimi, które im zaprzysiągł.” To są wersety na czasy ostateczne – nasze czasy!

Ameryka została założona jako kraj dla prawych. Bóg nam sprzyjał i okazywał dobroć, ale nasz naród nie uznaje Bożej mocy i Jego działania dla nas. Z tego powodu Bóg będzie zsyłał szybki sąd: „Moja dusza tęskni za tobą w nocy i mój duch poszukuje ciebie, bo gdy twoje sądy docierają do ziemi, mieszkańcy jej okręgu uczą się sprawiedliwości” (Izajasz 26:9). W proroctwie Izajasza pojawiła się noc sądu i ludzie widzą to jako noc ciemności. Nawracają się do Pana, szukając Go z całych sił.

Bóg wzbudza modlącą się resztkę. „Jak brzemienna, gdy zbliża się chwila rodzenia, wije się z bólu, krzyczy w boleściach, tak było z nami przez ciebie, Panie! Poczęliśmy, wiliśmy się z bólu, lecz porodziliśmy wiatr; nie dokonaliśmy wybawienia kraju, nie przyszli na świat mieszkańcy ziemi. Ożyją twoi umarli, twoje ciała wstaną, obudzą się i będą radośnie śpiewać ci, którzy leżą w prochu, gdyż twoja rosa jest rosą światłości, a ziemia wyda zmarłych” (Izajasz 26:17-19). Tu jest kobieta, która „wije się z bólu.”

Ta kobieta, to Kościół, wychodzący z martwego kościoła! Jest was setki. Przez ostatnie kilka lat coś chciało się urodzić – krzyczało w duchowym bólu. Chcieliście być uwolnieni, dlatego chodziliście tu i tam, szukając uwolnienia, ale otrzymaliście tylko wiatr i sprzeczne doktryny. Ale wasze serca zostały obudzone i zostaliście wskrzeszeni z martwych! „Umarli ożyją.” Przebudziliście się i teraz śpiewacie pieśń. „Jest to jak rosa na ziołach.” Na was jest chwała Pańska, jak rosa z nieba, z powodu światłości. „Rosa z ziół” jest tłumaczona jako „Zrodzenie z nadnaturalnej światłości.” Bóg wprowadził cię do światłości Jego chwalebnego Słowa. Obudziłeś się i śpiewasz, ponieważ zostałeś wzbudzony z martwych – z nowym światłem Jego Słowa każdego dnia, jak rosa.