DOSKONAŁE PRZYMIERZE by Gary Wilkerson

„ Dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby mógł zostać miłosiernym i wiernym arcykapłanem przed Bogiem dla przebłagania go za grzechy ludu” (Hebr. 2:17).

Zawsze zastanawiał mnie jeden zwrot w tym wersecie: „Musiał.” Ten fragment mówi oczywiście o Jezusie. Dlaczego Jezus musiałby robić cokolwiek? On jest Bogiem. Czytamy, że wybrał sobie, aby przyjść na ziemię, wybrał, aby uzdrawiać, wybrał, aby kochać wszystkich wokoło Niego. To dlaczego musiał zrobić to co zrobił – stać się ciałem i służyć jako żywa ofiara za nasze grzechy? Czy nie mógłby tak samo łatwo ogłosić z nieba, „poślę aniołów, aby przynieśli odkupienie dla rodzaju ludzkiego”? Tu jest jedno z niewielu miejsc w Piśmie, gdzie Pan jest zaangażowany w zrobienie czegoś z nakazu.

Wszyscy wiemy, że pod Nowym Przymierzem nasze grzechy są przykryte darem łaski Chrystusa. Tak więc, czym jest przymierze? Jest to uzgodnienie pomiędzy dwoma lub więcej stronami, gdzie każda ze stron musi wypełnić pewne zobowiązania. Jest wiele rodzajów przymierza, włączając w to przymierze małżeńskie, gdzie dwoje ludzi staje się jednością. Prawne kontrakty są przymierzem dla biznesu kiedy, na przykład dwóch właścicieli dokłada swoje wysiłki tak, aby było to korzystne dla obu stron. Traktaty pokojowe pomiędzy narodami są przymierzami, gdzie strona walcząca zgadza się zaniechać wrogości i jest to korzystne dla obu stron.

Przez całą Biblię widzimy jak Bóg zawiera przymierza ze Swoim ludem. W każdym przypadku mówi: „Oto co Ja zrobię z Mojej strony. A kiedy ty dotrzymasz swoich zobowiązań, to takie błogosławieństwa czekają na ciebie.” Bóg zawsze dotrzymywał Swojej części tych przymierzy, ale człowiek nigdy nie był w stanie tego zrobić. Ustawicznie zawodził w wypełnieniu swojej części przymierza.

Pan to przewidział i od samego początku przygotował plan, aby wprowadzić w życie doskonałe przymierze, które nie będzie mogło zostać złamane. On wprowadzi takie przymierze, jakiego nigdy dotąd nie było z jednym unikalnym zapewnieniem: że żadna ze stron nigdy nie złamie tego przymierza.

Uczynił to zawierając przymierze nie z człowiekiem, ale z Człowiekiem – Jezusem. Wielu chrześcijan myśli, że to Nowe Przymierze jest wyłącznie umową pomiędzy Bogiem i człowiekiem, ale tak nie jest – jest to przymierze pomiędzy Ojcem i Jego Synem. Chrystus był tym, którego Bóg wybrał, aby zawrzeć to przymierze z – nie Adamem, nie z Noem, nie ze mną i nie z tobą.

Sam Jezus jest gwarantem, że to przymierze jest dotrzymywane. Każdy inny człowiek by zawiódł w tym, ale Jezus dotrzymuje przymierza doskonale. To jest nasza pewność!