JEZUS ZAJĄŁ NASZE MIEJSCE by Gary Wilkerson

Kiedy Jezus „zajął nasze miejsce”, obejmowało to więcej niż tylko pójście na krzyż.

Tak, On zajął nasze miejsce stając się potępieńcem za nasze grzechy, ale również zajął nasze miejsce w innym aspekcie – jako ten, który żył w doskonałym przymierzu z Bogiem. Jezus żył jako człowiek, który był bezgrzeszny, bez plamy i przestrzegał każdego świętego przykazania. A wypełniając zakon z doskonałym posłuszeństwem sprawił to, że przymierze stało się kompletne. To są niesamowite wiadomości!

Ale są jeszcze większe wiadomości: Jezus nie zachował korzyści z tego przymierza dla siebie, ale dzieli się nimi z nami. Kiedy stoi przed Ojcem, mówi, „przyprowadziłem z Sobą moich przyjaciół, aby mieli udział w błogosławieństwach Twojego przymierza. Kiedy stoją przed Tobą, to stoją we Mnie. Dlatego cała Moja sprawiedliwość jest ich sprawiedliwością. Ich przebaczenie jest aktywowane poprzez nasze przymierze, Ojcze.”

Dzięki Bogu, że On tak postanowił, aby nie zatrzymać przymierza dla Siebie! Ale ten Człowiek, który dokładnie przestrzegał przymierza, prosi nas, abyśmy dołączyli do Niego w Jego relacji przymierza z Ojcem. A kiedy powiemy tak, to chodzimy w w Duchu Chrystusowym. To jest to o czym prorokował Ezechiel, kiedy powiedział, „I dam wam serce nowe, i ducha nowego dam do waszego wnętrza, ... Mojego ducha dam do waszego wnętrza i uczynię, że będziecie postępować według moich przykazań, moich praw będziecie przestrzegać i wykonywać je” (Ezechiela 36: 26-27).

Niektórzy chrześcijanie są przytłoczeni na myśl o przestrzeganiu Bożych przykazań. Myślą tak, Muszę więcej czytać Biblię, więcej się modlić, więcej ewangelizować.” Jeżeli tak myślisz, to nie żyjesz według Nowego Przymierza – żyjesz pod zakonem Mojżesza. Jest to całkowita nędza, gdyż nie jesteś w stanie nigdy wypełnić zakonu; jeżeli złamiesz jedną część, to złamałeś cały zakon.

Kiedy przyszedłeś do Chrystusa, to mam nadzieję, że objawianie Bożego Nowego Przymierza zapaliło w tobie światło zrozumienia. Nie musiałeś otrzymać rozkazu, aby szukać oblicza Bożego, żeby dzielić się dobrą nowiną o Chrystusie ze swoimi sąsiadami, poznawać wolność w Tym, który dla ciebie wykonał wszystko. Jego natura zaczęła przemieniać twoją naturę – a czyniłeś to wszystko z sercem pełnym radości!