BÓG JEST NASZĄ TWIERDZĄ

W Psalmie 46:2 czytamy: „Bóg jest … pomocą w utrapieniach najpewniejszą.” Nasz Bóg jest obecny teraz! On był nasza pomocą w przeszłości, ale jest bardzo pewną pomocą teraz, dzisiaj – wśród każdego i wszystkich problemów.

„Przeto się nie boimy” (46:3). Nie musimy się bać, ponieważ nasz Bóg jest ogniem trawiącym, obrońcą i tarczą dla Jego dzieci.

„Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości, i powściągliwości” 2 Tym. 1:7). On jest wierny i dotrzymuje Swojego Słowa.

„Bóg jest w nim, {w świątyni} nie zachwieje się” (Psalm 46:5). Moje ciało jest świątynią Ducha Świętego – i On mówi, że jest w Swojej świątyni. Sam Chrystus czyni to mieszkanie w moim sercu i ja nie mogę być poruszony! „Wzburzyły się narody, zachwiały się królestwa” (46:7). Niech burzą się narody, niech wszystkie królestwa na ziemi będą poruszone. Nasz Bóg kompletnie zniszczy wszystkie demoniczne ataki.

„Kładzie kres wojnom,… Łamie łuki i kruszy włócznie, Wozy ogniem pali” (46:9). On jest moją armią przeciw wrogom, przeciw tym, którzy wszczynają wojnę ze mną. „Żadna broń ukuta przeciwko tobie nic nie wskóra. …. Takie jest dziedzictwo sług Pana i ich sprawiedliwość ode mnie pochodzi - mówi Pan” (Izajasz 54:17).

On mówi, „Przestańcie i poznajcie, żem Ja Bóg” (46:10). Ja odpocznę zupełnie w świadomości, że On jest Bogiem. On jest moim Bogiem, moim Odkupicielem, moim Obrońcą – suwerennym Panem nad wszystkimi wydarzeniami. Jestem otoczony Jego obecnością w przybytku Jego miłości i będę stał pewnie i podziwiał Jego majestat i chwałę!

„Pan skałą i twierdzą moją, i wybawieniem moim, Bóg mój opoką moją, na której polegam. Wołam: Niech będzie Pan pochwalony! I zostałem wybawiony od nieprzyjaciół moich” (Psalm 18:3-4).