MOC CZYSTEGO I NIENAGANNEGO ŻYCIA

Jeżeli postanowisz chodzić nienagannie przed Bogiem – żyjąc w sposób, który podoba się Panu, będziesz wzbudzał strach i będziesz odrzucany przez tych, którzy utracili przychylność i błogosławieństwo Boże! Twoje życie będzie drażnić i odpychać letnich i idących na kompromis chrześcijan!

Jest to zilustrowane w 1 Sam.: „I Saul zaczął się bać Dawida, gdyż Pan był z nim, a od Saula odstąpił..... Dawidowi udawało się wszystko, co przedsięwziął, gdyż Pan był z nim. Gdy zaś Saul widział, że tamten ma tak wielkie powodzenie, zdjął go lęk przed nim” (1 Sam. 18:12-15).

Nienaganne życie Dawida wzbudzało strach w sercu Saula! Kiedy Saul był w obecności Dawida, przypominał sobie czas, kiedy sam cieszył się Bożą przychylnością i wysokim uznaniem u ludzi. Ale nieposłuszeństwo, gniew, pycha i samowola pozbawiły Saula każdej cząstki Bożej mocy. Ograbiło go też to z respektu w oczach ludzi.

Teraz Saul stał twarzą w twarz z młodszym – prawdopodobnie mniej doświadczonym, mniej wymownym człowiekiem, z którego aż wypływała moc, uczciwość i świętość. Był czystego serca, pełen Ducha Świętego i Saul się go bał!

Pamiętajcie o tym, że to nie był bałwochwalczy poganin, który bał się Dawida. Saul był człowiekiem, który znał moc Ducha Świętego! Kiedyś był pomazańcem Bożym, potężnym człowiekiem, wybranym przez Boga!

Dawid po prostu prowadził czyste życie i Bóg okazywał mu przychylność! „Cały zaś Izrael i Juda lubili, gdy Dawid na ich czele przedsiębrał wyprawy wojenne” (1 Sam. 18:16).

Saul nie chciał być w pobliżu Dawida. Pismo Święte mówi, „Saul usunął go więc od siebie” (1 Sam. 18:13). Niestety, Saul reprezentuje idący na kompromis dzisiejszy kościół, którego chrześcijanie poszli na kompromis i utracili Boże namaszczenie. Jest typem wierzącego, który kiedyś był pełen Ducha Świętego, ochrzczony i gorliwy dla Boga, ale przez swoje nieposłuszeństwo, pychę i pożądliwość został obrabowany ze wszystkiego, co kiedyś miał od Boga.

Idący na kompromis chrześcijanin najbardziej boi się świętego i nienagannego życia. Czym bardziej twoje życie będzie zgodne z wolą Pana i Jego świętością, tym bardziej odpychającym będziesz dla odstępczych wierzących.