OTRZYMUJEMY WSZYSTKIE KORZYŚCI

Bóg dał Swojego Syna, Syn dał Swoje życie, a my wszyscy z tego korzystamy!

Przy obopólnej zgodzie Ojciec i Syn zawarli przymierze, by zachować i chronić tych, którzy należą do Chrystusa. To jest zapewnienie, że wytrwamy do końca.

„On wzywać mnie będzie: Tyś Ojcem moim, Bogiem moim i skałą zbawienia mego. Ja zaś uczynię go pierworodnym, Najwyższym wśród królów ziemi. Na wieki zachowam dla niego łaskę swoją, A przymierze moje z nim nie wzruszy się. I utrwalę na wieki ród jego, A tron jego jak dni niebios. Jeżeli synowie jego porzucą zakon mój I nie będą postępowali według nakazów moich, Jeżeli znieważą ustawy moje I nie będą przestrzegali przykazań moich, To ukarzę rózgą przestępstwo ich I winę ich plagami, Ale łaski mojej nie odmówię mu, Ani też nie złamię wierności mojej; Nie naruszę przymierza mego I nie zmienię słowa ust moich, Raz przysiągłem na świętość moją, Że nie skłamię Dawidowi. Potomstwo jego trwać będzie na wieki, A tron jego jak słońce przede mną” (Psalm 89:27-37).

Ojciec zobowiązał się do tego względem Syna: „Ja, Pan, powołałem cię w sprawiedliwości i ująłem cię za rękę, strzegę cię i uczynię cię pośrednikiem przymierza z ludem, światłością dla narodów” (Izajasz 42:6). Bóg mówił, „Moja ręka będzie zawsze trzymała Twoją i nigdy nie będziesz z dala od Mojej mocy. Zobowiązuję się, że zachowam Cię od zakusów diabelskich”.

To zobowiązanie Ojca jest teraz dostępne dla nas, ponieważ ofiara Syna na krzyżu włączyła nas w to przymierze. Bóg obiecał Swojemu Synowi, „Jeżeli pójdziesz, to Ja zachowam każdego z Twoich dzieci tak, jak zachowałem i ochroniłem Ciebie. Nigdy nie zabiorę Mojej wierności od Ciebie, ani od Twoich dzieci”.