DOM MODLITWY

Według proroka Zachariasza, są trzy miejsca, gdzie należy się modlić: (1) Dom Boży (kościół); (2) każdy dom; i (3) komora modlitwy. Pan powiedział do Zachariasza: „Lecz na dom Dawida.. wyleję ducha łaski i błagania. . Będzie narzekał kraj, każdy ród z osobna, ród Dawida osobno [ co oznacza kościół] i jego kobiety osobno,.. ród domu Lewiego [rodzina lub dom] osobno i jego kobiety osobno [indywidualnie] (Zach 12:10, 12-13).

Kiedy Zachariasz to wypowiadał, Izrael był otoczony przez wrogów chcących ich zniszczyć. Byli w wielkim strachu, ale w tym czasie przyszło to cudowne słowo: „Bóg przychodzi, by rozprawić się ze wszystkimi siłami zła, które są przeciwko wam. Dlatego zacznijcie modlić się gorliwie w świątyni. Zacznijcie modlić się w domach, Módlcie się w waszej komorze. Duch Święty nadchodzi i On da wam ducha wstawiennictwa i łaski, umożliwiając modlitwę.”

Czy widzisz w tym Boże przesłanie dla ciebie? On mówi do kościoła każdego wieku, „ W czasie terroru i strachu Ja chcę wylać na was Mojego Ducha. Ale muszę mieć modlących się ludzi, na których mogę Go wylać.”

Wszyscy prorocy Starego Testamentu wzywali lud Boży do wspólnej modlitwy. Sam Jezus stwierdził, „Napisano, że Mój dom będzie nazwany domem modlitwy” (Mt 21:13). Prawda

jest taka, że historia świata była kształtowana przez modlitwy Kościoła Chrystusa.

Pomyśl o tym: Duch Święty został najpierw dany w domu Bożym, w Górnej Izbie. Tam uczniowie „trwali jednomyślnie w modlitwie” (Dz.Ap. 1:14). Czytamy też, że Piotr został uwolniony z więzienia przez anioła, kiedy „wielu zgromadziło się na modlitwie” (12:12). Stale była zanoszona wspólna modlitwa o uwolnienie Piotra.

Bóg wyzwala wiele mocy przez modlitwę Jego Kościoła. Dlatego wezwania do takiej modlitwy nie sposób przecenić. Wiemy, że kościół został powołany do zdobywania dusz, do dobroczynności, do służby głoszenia Słowa Bożego. Ale najpierw i najważniejsze jest to, że kościół ma być domem modlitwy. To jest jego najważniejsze powołanie, ponieważ wszystkie inne aspekty życia kościoła rodzą się w modlitwie.