GŁOS PANA JEST POTĘŻNY

Klucz do zrozumienia, jak szatan działa przeciw kościołowi Jezusa Chrystusa, znajduje się w słowie rebelia. Rebelia oznacza po prostu sprzeciwianie się panowaniu i władzy Słowa Bożego. Kiedy Lucyfer wypowiedział wojnę Bogu, sprzeciwił się słowu Wszechmocnego.

Musicie zrozumieć – Boże słowo jest Jego mocą. Przez nie On powołał światy do istnienia. Przez nie słońce, księżyc i gwiazdy są utrzymywane na swoim miejscu. Jego słowo powołało wszystko do istnienia i dalej daje życie. Przez Swoje słowo, Bóg obala królestwa i podnosi narody. Przez nie On błogosławi i zbawia, sądzi i niszczy (patrz Psalm 29:3-9).

Celem szatana jest zawsze kuszenie ludu Bożego, by sprzeciwił się Jego Słowu. On zasiał rebelię w Adama i Ewę, powodując w nich myślenie, „Wiem, co Bóg powiedział, ale ja postąpię według swojej woli.” Te myśli spowodowały upadek ludzkości.

Szatanowi udało się również zasiać ziarno rebelii w Izraelu, narodzie wybranym przez Boga. Psalmista mówi, że Izrael był „Pokoleniem przekornym i niewiernym, Pokoleniem niestałego serca, Którego duch nie był wierny Bogu” (Psalm 78:8). Pismo mówi również o Izraelu, „Lecz wy nie chcieliście iść i sprzeciwiliście się rozkazowi Pana, waszego Boga” (5 Mojż. 1:26).

Zauważcie, że Bóg objawił Jego słowo bardzo wyraźnie tym wszystkim ludziom. Ale oni wszyscy zbuntowali się przeciw temu. Dlaczego? Zostali zwiedzieni przez złego.

Szatan będzie próbował kusić również ciebie do rebelii przeciw Bożemu słowu. On wie, że nie może cię zdobyć przez proste pokusy, więc zaleje twoje życie bólem, doświadczeniami i zmaganiami. Będzie próbował zablokować Boże błogosławieństwo w twoim życiu tak, jak przeszkadzał Pawłowi w jego służbie.

Wielu uległo szatańskim niepozornym zwiedzeniom. Psalmista mówi, że tacy wierzący „Siedzieli w ciemności i mroku, Związani nędzą i żelazem, Ponieważ sprzeciwili się słowom Bożym i pogardzili radą Najwyższego” (Psalm 107:10-11).