JEZUS JEST PIĘKNY - Gary Wilkerson

„Jezus jest piękny. „Waham się przed używaniem tego określenia, ponieważ ma ono niewielką siłę do przekazania niesamowitej realności Jego chwały. Nie używam słowa „piękny” tak, jak to czynimy normalnie, na przykład, „Czyż ona nie jest śliczna?”, lub „Czy on nie jest przystojny?” Nie jesteśmy w stanie pojąć głębi piękna Jezusa – jak chwalebny, cudowny, wspaniały, inny od wszystkich i jedyny On jest.
Ale wszystkie Jego atrybuty zawierają to wszystko, że Jezus jest delikatny, uprzejmy, cenny. On jest pełen majestatu i splendoru, On jest cudowny, mocny, potężny, silny. On jest mądry, inny od wszystkich.  On nigdy nie zawiedzie!
Jezus nigdy się nie pośliźnie, nie jest słaby i nigdy nie jest pokonany, nawet na moment. On zawsze nas słucha i wstawia się za nami. Nigdy nie robi sobie przerwy w walce z szatanem o nas i nigdy nie przestaje nas kochać, nawet kiedy upadamy.
Biblia opisuje Jezusa w sposób, w jaki nigdy nie określa nas. Izajasz mówi, że w Nim nie ma żadnej zdrady, co oznacza, że On nigdy nie ma fałszywych motywacji. On nie głosił po to, by przyciągnąć tłumy, ani nie uzdrawiał, by zrobić wrażenie na ludziach. Jest również powiedziane, że był kuszony na wszelkie sposoby, to znaczy, że staczał każdy rodzaj walki, jaki ty i ja staczamy. Jednak jest On tak piękny, że nawet w tych pokusach był bez grzechu. Powiedział o Ojcu, „Mam przyjemność w wykonywaniu Twojej woli.”
Jak więc Jezus określił Siebie? On mówi, że jest delikatny i naturalnie pokorny. Jednak Jego słowo „pokorny” nie oznacza usuwający się w cień; Jego znaczenie jest o wiele mocniejsze, sugerujące, że dobrowolnie się uniżył z przysługującego Mu miejsca w niebie, by stać się człowiekiem. Odłożył Swoje panowanie z wysokości, by przyjąć stan zależności, by jako człowiek, był zależny od Ojca w dokonywaniu boskich dzieł na ziemi. To była Jego  pokora! Któż rezygnuje z władzy, jeżeli ją ma? Nikt nie ma takiej mocy, jaką posiadał Jezus. To, co zrobił, jest piękne!