OJCIEC WIARY by Claude Houde

Jeżeli chcesz wzrastać duchowo, jeżeli pragniesz czegoś cudownego i boskiego w twoim codziennym życiu, to absolutnie musisz zwrócić bliską i zaangażowaną uwagę na Abrahama. To nie jest zwykła postać ze Starego Testamentu, albo tylko jakieś nazwisko na liście. Apostoł Paweł nazwał go „Ojcem wiary,” przykładem, modelem, centralną linią, normą i ojcem wszystkich wierzących (zobacz Rzymian 4:12).

Prorok Izajasz kieruje do nas takie ważne wezwanie: Słuchajcie mnie, wy, którzy dążycie do sprawiedliwości, wy, którzy szukacie Pana. Spójrzcie na skałę, z której jesteście wyciosani, i na kamieniołom, z którego jesteście wydobyci! Spójrzcie na Abrahama, waszego ojca, i na Sarę, waszą rodzicielkę, gdyż jego jednego powołałem, lecz pobłogosławiłem go i rozmnożyłem. Gdyż Pan pocieszy Syjon, pocieszy wszystkie jego rozpadliny. Uczyni z jego pustkowia Eden, a z jego pustyni ogród Pana, radość i wesele zapanują w nim, pieśń dziękczynna i dźwięk pieśni. Zwróć na mnie uwagę, mój ludu, i słuchaj mnie! Zwróć oczy na Abrahama” (zobacz Izajasza 51:1-4).

Czy masz takie odczucie, kiedy czytasz te wersety, że Abraham ma nam coś do powiedzenia? To masz rację. Paweł, uczony, apostoł i ten, który postawił wyzwanie przed światem, którego niesamowite i natchnione pisma odcisnęły piętno na historii ludzkości, mówi nam, że :jest obietnica, która jest pewna dla tych, którzy chodzą w wierze Abrahama” (zobacz Rzymian 4:16).

Drogi czytelniku, podnieśmy zasłonę i odkryjmy skarb. Zanurzmy się w Księdze Początków – Księdze Rodzaju wiary Abrahama – żeby odkopać kopalnię duchowego złota o wiecznej wartości:wiary z odmową.

„I rzekł Pan do Abrama: Wyjdź z ziemi swojej i od rodziny swojej, i z domu ojca swego do ziemi, którą ci wskażę. A uczynię z ciebie naród wielki i będę ci błogosławił, i uczynię sławnym imię twoje, tak że staniesz się błogosławieństwem. I będę błogosławił błogosławiącym tobie, a przeklinających cię przeklinać będę; i będą w tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi” (zobacz 1 Mojż. 12:1-3).

Drodzy przyjaciele, ta wiara z odmową, jaka charakteryzowała i definiowała osobowość i życie Abrahama, dotykała serca Bożego i stała się kluczem do doskonałego wypełnienia zadziwiającej obietnicy, jaką właśnie przeczytaliście. W języku Biblijnym i w ogólnej perspektywie Biblijnej Abraham jest nie tylko ojcem milionów Żydów poprzez cała historię, ale również duchowym ojcem każdego wierzącego, który uwierzył w Chrystusa od wieków aż do naszego czasu. Na świecie jest ponad miliard naśladowców Chrystusa. Jesteśmy najszybciej rozwijającą się społecznością religijną na świecie i zgodnie z Biblią, każdy z tych drogocennych chrześcijan jest synem lub córką Abrahama!

__________
Claude Houde, główny pastore kościoła Eglise Nouvelle Vie (kościół Nowego życia) w Montrealu,w Kanadzie jest częstym mówcą na konferencjach Expect Chuch Leadership, prowadzonych przez Word Challenge po całym świecie. Pod jego kierownictwem New Life Chuch rozwinął się od garstki ludzi do ponad 3500 w tej części Kanady, w której rozwija się niewiele kościołów Protestanckich.