JEZUS JEST WIĘKSZY by Gary Wilkerson

„ Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków; Ostatnio, u kresu tych dni, przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszechrzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. On, który jest odblaskiem chwały i odbiciem jego istoty i podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach (Hebr. 1:1-3).

Pierwszy rozdział Listu do Hebrajczyków powtarza prawdę, którą zna każdy chrześcijanin, ale tak naprawdę niewielu ją rozumie: „Jezus jest większy.” Pisarz jest tak skoncentrowany na tym temacie, że nie poświęca czasu, żeby rozpocząć od przywitania. Nie daje też swoim czytelnikom instrukcji, jakie widzimy w niektórych listach apostolskich; ma natomiast na myśli jedno: „Jezus jest większy!” Jest rozkochany, wzruszony i przejęty Chrystusem.

„Jezus jest większy niż co?” możesz zapytać. W pierwszym rozdziale Hebrajczyków znajdujemy odpowiedź. On jest większy niż wszyscy prorocy, kapłani, królowie i aniołowie. Wskaż cokolwiek, a On jest większy niż to. To nie jest nic nowego dla nas, którzy znamy Chrystusa, jako żywego Zbawiciela; tak, On był obecny podczas stwarzania i panuje wiecznie jako Król. Tak, On jest większy niż wszystko, co możemy sobie wyobrazić.

Jednak wielu chrześcijan potyka się o prostą prawdę, kiedy chodzi o poznanie, że „Jezus jest większy.” Problem jest taki: Jezus jest większy niż uczynki Zakonu – ale my żyjemy tak, jak gdyby nasze uczynki znaczyły więcej niż zbawcza łaska Chrystusa. Twierdzimy, że jesteśmy zbawieni przez Jego łaskę, ale kiedy upadamy, to na nowo wracamy do uczynków, żeby zostać odnowionymi. Jest to mentalność Starego Testamentu, która prowadzi do niewoli – ale niewielu z nas uświadamia sobie, że do tego wracamy.

Czytając dalej w Hebrajczyków, widzimy „większe przymierze”, które Bóg zawarł z nami w umyśle: „ Chrystus zaś objął o tyle znakomitszą służbę, o ile lepszego przymierza jest pośrednikiem, które ustanowione zostało w oparciu o lepsze obietnice.... Oto idą dni, mówi Pan, a zawrę z domem Izraela i z domem Judy przymierze nowe” Hebr. 8:6,8).

Jezus jest większy!