KTO JEST PO STRONIE PANA?

„Mojżesz stanął w bramie obozu i zawołał: Kto jest za Panem, do mnie! I zebrali się wokoło niego wszyscy synowie Lewiego” (2 Mojż. 32:26).

Jak Bóg miał zlikwidować zepsucie w Izraelu? Kogo miał wybrać, jako Swoje narzędzie w czasie zła? Czy aniołowie mieli zstąpić i wykonać sprawiedliwy sąd? Aron i jego synowie już się zepsuli, więc kogo Bóg mógł wzbudzić, by świecili jako Jego żołnierze świętości?

Ze wszystkich ludzi wybrał synów Lewiego – synów mordercy, który ze swoim bratem Symeonem sprowadził w oczach pogan hańbę na rodzinę Jakuba. Symeon i Lewi wzięli swoje miecze i zamordowali Sychema za zgwałcenie ich siostry Diny. Zabili również jego ojca Hamora, a potem zabrali ich owce, woły i osły, ich bogactwa oraz ich żony i dzieci.

Co za niepojęta łaska Boga – wybrał tych najmniej godnych i najsłabszych spośród nich, by byli Jego narzędziami. „I zebrali się wokoło niego wszyscy synowie Lewiego… Synowie Lewiego uczynili według rozkazu Mojżesza” (2 Mojż. 32:26,28).

Może było w nich coś, co mówiło, „My nie zawiedziemy Boga tak, jak to zrobili nasi ojcowie! Nie przyniesiemy wstydu imieniu naszego Boga; będziemy trzymać się po stronie Pana!”

Mojżesz im obiecał, „Nikt z was nie zawahał się wystąpić przeciwko synowi czy bratu swemu. Niech więc udzieli wam dziś błogosławieństwa” (patrz 2 Mojż. 32:29). I Bóg ich wynagrodził, pół-kapłańskim urzędem i nazwał Lewitami, którzy zostali oddani do służby w domu Bożym.

Być po stronie Pana, to znaczy brać Jego miecz i używać go do zwalczania sił niewiary i pokonywania zwątpień i obaw. To oznacza stanie w prawdzie dla Boga i Jego Słowa, bez względu na to, co czyni większość; jak niewierzący stają się nasi przyjaciele, jak świeccy są nasi najbliżsi. Musimy wyjść i deklarować, „Jestem po stronie Pana! Jestem przeciw wszelkim atakom na majestat i wierność naszego Boga!”