PRAWDA NA TEMAT WIARY

Wyobraźmy sobie, że jeden z moich synów jest w pułapce dla niedźwiedzi w lesie, leży ranny i krwawi, wołając o pomoc.

Jako jego ojciec, czy wtedy zastanawiam się nad jakością jego wiary? Czy zadaję sobie pytanie, „Czy mój syn ma dość wiary, by mi zaufać, że przyjdę mu na ratunek?”

Nie! Po tysiąckroć nie! Pobiegnę do mojego syna – nie zadając pytań na temat wiary, bo kieruje mną miłość ojcowska dla cierpiącego dziecka. To nie jego wiara mnie motywuje, ani nic, co on zrobił; po prostu jest to moja miłość do niego.

Jaki ziemski ojciec zostawiłby swoje dziecko krwawiące i cierpiące w jakimś oddalonym lesie tylko dlatego, że to dziecko nie wyraziło swojej wiary w niego? Również Bóg nigdy nie zostawi Swojego dziecka, by samotnie cierpiało. On nigdy nie zamknie Swojego ucha na ich wołanie, nawet jeżeli ich wiara w Niego jest słaba.

„Jeśli my nie dochowujemy wiary, On pozostaje wierny, albowiem samego siebie zaprzeć się nie może” (2 Tym. 2:13).

Moja wiara, twoja wiara i każda wiara musi opierać się na miłości i trosce o nas naszego niebiańskiego Ojca. Mamy chlubić się miłością i wiecznie trwającą dobrocią naszego Ojca.

„Lecz kto chce się chlubić, niech się chlubi tym, że jest rozumny i wie o mnie, iż Ja, Pan, czynię miłosierdzie, prawo i sprawiedliwość na ziemi, gdyż w nich mam upodobanie..” (Jeremiasz 9:23).

Bóg tak bardzo kocha Swoje dzieci, że słyszy ich, zanim zawołają, tak, jak matka, która nasłuchuje płaczu niemowlęcia. Dlatego Dawid modlił się, „Wysłuchaj głosu mego według łaski swej, Panie, Według wyroku swego zachowaj mnie przy życiu!” (Psalm 119:149).

On mnie kocha i przychodzi mi na ratunek, kiedy moja wiara jest słaba i kiedy nie zasługuję na odpowiedź od Niego, a to z powodu Jego łagodności i dobroci.

„Miłosierny i łaskawy jest Pan, Cierpliwy i pełen dobroci.” (Psalm 103:8).

Największy pokój zalał moje życie, od kiedy uświadomiłem samemu sobie, że Bóg mnie kocha i to tak bardzo, że przyjdzie mi na ratunek i zrobi to, co właściwe w każdej sytuacji mojego życia. Wiara słaba, czy nie, On ciągle mnie kocha i tej miłości nic nie zmieni.