ON JEST PANEM WSZYSTKIEGO

Dzisiaj, radykalna pogańska religia jest pewnego rodzaju Babilonem ze zwariowanymi przywódcami, takimi jak Król Nabukadnesar. Ta religia zagraża całemu światu żądaniem, aby oddawać cześć jej bóstwu. Organizacje terrorystyczne z religijnym poparciem żądają: „Oddajcie pokłon naszemu bogu, albo my będziemy wysadzać wasze samoloty. Będziemy bombardować wasze miasta, pociągi, autobusy i tunele. Będziemy was porywać, torturować i ścinać wasze głowy. Nasza religia zwycięży.”

Kiedy myślimy o takich demonicznych siłach, powinniśmy sobie przypomnieć historię Nabukadnesara i tych trzech wiernych sług Bożych, która jest opisana w 3 rozdziale Daniela. Ona nam mówi, że w ciągu jednej godziny Pan zstąpił i wyrwał Swoich sług – i to zmieniło wszystko.

Wszystko wyglądało inaczej, kiedy Pan objawił Swoją moc i spowodował, że król zawołał: „ Nebukadnesar odezwał się i rzekł: Błogosławiony niech będzie Bóg Szadracha, Meszacha i Abed-Nega, który posłał swojego anioła i wyratował swoje sługi, którzy na nim polegali, którzy zmienili rozkaz królewski, a swoje ciała ofiarowali, byle tylko nie służyć i nie oddać pokłonu żadnemu innemu bogu jak tylko swojemu” (Daniela 3:28). Natychmiast Nabukadnesar wydał inny dekret. Ten dekret mówił, że można czcić jedynie Boga tych trzech mężów: „ Gdyż nie ma innego Boga, który by mógł wybawić, jak tylko ten” (Daniela 3:29).

Przejdźmy teraz do Psalmisty, który pytał dlaczego pogańskie narody burzą się przeciwko Panu. Według niego, tak Bóg odpowiada na taki gniew: „ Ten, który mieszka w niebie, śmieje się z nich, Pan im urąga. Wtedy przemówi do nich w gniewie swoim i gwałtownością swoją przerazi ich” (Psalm 2:4-5).

Wtedy sam Pan ogłasza: „ Ja ustanowiłem króla mego na Syjonie . . . Synem moim jesteś, Dziś cię zrodziłem” (Psalm 2:6-7). Religijnie sponsorowani terroryści i inne pogańskie religie mogą mieć nadzieję, że ustanowią swoich bogów jako króla, panującego na całej ziemi. Ale Bóg Jahve mówi, „Ja już ustanowiłem Mojego Syna Jezusa Chrystusa Mesjasza królem nieba i ziemi. On już teraz jest Panem wszystkiego.”