BYĆ W CHRYSTUSIE

„Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios” (Efez. 1:3). Paweł mówi do nas, „Wszyscy, którzy naśladują Jezusa, są ubłogosławieni duchowym błogosławieństwem w niebiańskich miejscach, w Chrystusie”. Co za niesamowita obietnica dla ludu Bożego.

Jeżeli nie wiemy, czym te błogosławieństwa są, te obietnice stają się tylko słowami Jak możemy cieszyć się z błogosławieństw, które Bóg nam obiecał, jeżeli ich nie rozumiemy?

Paweł napisał ten list „do wierzących w Chrystusa Jezusa” (1:1). To byli wierzący, który byli pewni swojego zbawienia. Efezjanie byli dobrze nauczeni Ewangelii Jezusa Chrystusa i nadziei życia wiecznego. Oni wiedzieli, kim byli w Chrystusie i byli pewni swojej pozycji w Nim.

Ci „wierni” w pełni rozumieli, że „Bóg wzbudził go z martwych i posadził po prawicy swojej w niebie” (1:20). Wiedzieli, że zostali wybrani przez Boga „przed założeniem świata, aby byli święci i nienaganni przed obliczem jego; w miłości” (1:4). Rozumieli, że są adoptowani „do synostwa przez Jezusa Chrystusa” (1:5). Bóg wprowadził ich do Jego rodziny, bo kiedy usłyszeli Słowo Prawdy, uwierzyli i zaufali mu.

Wielu ludzi odkupionych, którym przebaczono grzechy, żyje w pożałowania godnym stanie. Nie mają poczucia spełnienia w Chrystusie. Zamiast tego, stale przechodzą ze szczytów do dolin, z duchowych wyżyn do depresji. Jak to możliwe? To dlatego, że nigdy nie przeszli od ukrzyżowanego Zbawiciela do zmartwychwstałego Pana, który żyje w chwale.

Jezus powiedział do Swoich uczniów, „Ja żyję i wy żyć będziecie. Owego dnia poznacie, że jestem w Ojcu moim i wy we mnie, a Ja w was” (Jan 14:19-20). Teraz żyjemy w „tym dniu”, o którym mówił Jezus i mamy zrozumieć naszą niebiańską pozycję w Chrystusie.

Co znaczy określenie „nasza pozycja w Chrystusie”? Pozycja, to „miejsce, w którym ktoś jest”. Bóg umieścił nas tam, gdzie jesteśmy, czyli w Chrystusie.

Z kolei, Chrystus jest w Ojcu, posadzony po Jego prawicy. Jeżeli jesteśmy w Chrystusie, to jesteśmy posadzeni z Jezusem w sali tronowej, tam, gdzie On. To znaczy, że jesteśmy posadzeni w obecności Wszechmocnego. Do tego nawiązuje Paweł, kiedy mówi, że „wraz z nim posadził nas w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie” (Efez. 2:6). Tak, Jezus jest w raju, ale Pan mieszka również w tobie i we mnie. On uczynił nas Swoją świątynią na ziemi, Jego miejscem przebywania.