ODPOWIEDZIALNOŚĆ ŁASKI

Czy w przypowieści Mat 18:23-35 król przymknął oko na grzech sługi? Czy machnął ręką na jego długi i zapomniał? Nie, wcale nie. Faktem jest, że przebaczając mu, król złożył na tego człowieka olbrzymią odpowiedzialność, nawet większą, niż ciężar jego długu. Rzeczywiście ten sługa teraz był winien swojemu panu więcej, niż przedtem. Jak? Był odpowiedzialny, by przebaczać i kochać innych tak, jak król uczynił to dla niego.

To niesamowita odpowiedzialność. Tego nie można oddzielić od innych nauk Chrystusa o królestwie. Jezus powiedział, „A jeśli nie odpuścicie ludziom, i Ojciec wasz nie odpuści wam przewinień waszych” (Mt 6:15). To jest jasne: „Jeżeli nie odpuścicie ludziom ich przewinień, Ja wam też nie przebaczę.” To nie jest sprawa do wyboru, to obowiązek. Jezus w zasadzie mówi nam, „Ja was znosiłem, postępowałem z wami z miłością i miłosierdziem, i przebaczyłem wam tylko przez Moją dobroć i miłosierdzie. Tak samo wy macie być miłosierni względem waszych braci i sióstr. Macie im przebaczać dobrowolnie, tak, jak Ja wam przebaczyłem. Macie iść do waszych domów, kościołów, miejsc pracy, na ulice, i pokazać wszystkim łaskę i miłość, jaką Ja wam okazałem.”

Paweł nawiązuje do przykazania Jezusa, mówiąc, „Jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy” (Kol 3:13). Potem wyjaśnia, jak starać się wykonywać to przykazanie: „Przeto przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani, w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość, znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu:. . A ponad to wszystko przyobleczcie się w miłość, która jest spójnią doskonałości” (3:12-14).

Co to znaczy, znosić? Greckie słowo oznacza „tolerować, wytrzymywać.” To sugeruje znoszenie rzeczy, których nie lubimy. Mamy tolerować upadki innych i pogodzić się z tym, czego nie rozumiemy.