RADUJCIE I WESELCIE SIĘ W PANU

W liście Judy czytamy o nadchodzącym strasznym dniu, kiedy Bóg zstąpi z tysiącami swoich świętych, by dokonać sądu za wszystkie bezbożne czyny. Juda prorokuje, że ludzie pogrążą się niecnych pożądliwościach , staną się szydercami, zmysłowymi, „wyrzucającymi swoją hańbę” (Judy 13). Będą tworzyć społeczeństwo cudzołożników, goniących za „cudzym ciałem”, co odnosi się do plagi homoseksualizmu.

 

Dzisiaj Ameryka nie jest jedynym krajem, który odrzuca ograniczenia moralne. Upadek moralności jest ogólnoświatowy i coraz wyraźniej widać, że szatan wyrzuca obrzydliwości piekła na całą ludzkość. Jest to czas, jak ostrzega Pismo, kiedy szatan będzie chciał zwieść również wybranych Bożych.

 

Juda przewidział te straszne, bezbożne czasy i widział coś jeszcze, coś bardzo inspirującego i cudownego. Wśród tej całej niemoralności i postępującej degradacji widział ludzi „uświęconych przez Boga, zachowanych przez Jezusa Chrystusa i powołanych” (Judy 1).

 

Bez względu na to, jak zepsuty będzie świat w nadchodzących dniach – bez względu na to, jak diabelskie będą media, telewizja i filmy, bez względu na to, jak wzrasta oddawanie czci diabłu, jak daleko homoseksualiści będą narzucać społeczeństwu swoje przekonania, nawet gdyby sam diabeł chodził po naszych ulicach – Bóg zachowa Swoje dzieci. On zachowa dla Siebie uświęcony lud, zachowa ich od złego. Oni będą mocni w wierze i Jemu oddani, podczas, gdy inni będą biec ku zgubie.

 

Słuchajcie słowa Pana: „A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza, i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Wierny jest ten, który was powołuje; On też tego dokona” (Tesal 5:23-24).

 

Dawid powiedział, „Bo Pan miłuje prawo I nie opuszcza swoich wiernych” (Psalm 37:28). „Ty, Panie, będziesz ich strzegł! Zachowaj nas od tego rodu na wieki!” (Psalm 12:8).

 

Niech ta modlitwa apostoła Pawła będzie twoją i moją w czasach złych i trudnych, które są przed nami: „Wyrwie mnie Pan ze wszystkiego złego i zachowa dla królestwa swego niebieskiego” (2 Tym. 4:18).

 

Raduj się! Bóg zobowiązał się, że zachowa tych, którzy w pełni Jemu ufają.