NIECH BÓG WAS BŁOGOSŁAWI I ZACHOWA W POKOJU

Duch Święty pobudził mnie, żebym przeczytał 2 Mojżeszową 12, gdzie jest opisane wyprowadzenie Izraela z Egiptu.

 

Na drzwiach każdego domu Izraelitów i na obu odrzwiach i nadprożach była krew baranka. To miało ochronić lud Boży przed przechodzącym aniołem śmierci. Kiedy nadszedł ten dzień, tłumy Izraelitów wyszły z niewoli, a wśród nich było 600.000 mężczyzn, plus kobiety i dzieci. „Tego właśnie dnia ... całe zastępy Pana wyszły z ziemi egipskiej” (2 Mojż. 12:41).

 

W następnym rozdziale zatrzymałem się na wersecie 3, który mówi: „bo przemożną ręką wyprowadził was Pan stamtąd” (2 Mojż. 13:3). Lud Boży został wyprowadzony tylko mocą Pana, a nie ludzkimi sposobami.

 

Dawid oświadcza: ” Bóg opasał mnie mocą i prostą uczynił drogę moją...Sięgnął z wysokości i pochwycił mnie, Wyciągnął mnie z toni wielkiej, Wyrwał mnie mocnemu nieprzyjacielowi mojemu, tym, którzy mnie nienawidzą, choć są mocniejsi ode mnie. On jest tarczą dla wszystkich, którzy mu ufają” 2 Samuela 22:33, 17, 18, 31).

 

Nasza wiara i siła mogą słabnąć, ale w naszym czasie słabości Bóg dał nam wspaniałe obietnice, że odnowi nas i posili:

 

l  „ Opasałeś mnie mocą do walki” (2 Samuela 22:40).

 

l  „Lecz ci, którzy się potkną, opaszą się mocą” (1 Samuela 2:4).

 

l  „Pan da siłę ludowi swemu, Pan pobłogosławi lud swój pokojem!” (Psalm 29:11).

 

l  „Bóg Izraela daje moc i siłę ludowi. Niech będzie Bóg błogosławiony!” (Psalm 68:36)

 

l  „Nie odrzucaj mnie w czasie starości, gdy ustanie siła moja....Opiewać będę potężne dzieła twoje, Panie, Boże” (Psalm 71:9,16).

 

l  „Błogosławiony człowiek, który ma siłę swoją w tobie ... Z mocy w moc wzrastają, aż ujrzą prawdziwego Boga na Syjonie” (Psalm 84:6,8).

 

Kochani, czy wierzycie, że nasz Bóg jest mocny? Jeżeli On jest mocny, to żadna siła nie może się przed Nim ostać. Dlatego powierzcie wszystko w Jego potężną rękę siły i mocy. On uczyni drogę. Ponad wszystko wierzcie Jego Słowu: „W dniu, gdy cię wzywałem, wysłuchałeś mnie, Dodałeś mocy duszy mojej” (Psalm 138:3).

 

Bóg cię kocha i błogosławi.