CZY STARY TESTAMENT JEST NADAL AKTUALNY?

Słyszałem kiedyś jak jeden kaznodzieja mówił do zgromadzenia, „Stary Testament nie jest aktualny w naszych czasach, więc nie ma potrzeby dalej go studiować.”

Był on w wielkim błędzie! Jednym z powodów dlaczego ja kocham czytać Stary Testament jest to, że On wyjaśnia Nowy Testament w jasny, prosty sposób. W Starym Testamencie, na przykład Izrael jest typem kościoła, a Egipt reprezentuje świat. Podróż Izraela przez pustynię reprezentuje naszą duchową pracę jako chrześcijan. Również drzewo, które uzdrowiło wody Mara jest typem krzyża Chrystusa, a skała, która wypuściła wodę na pustyni jest typem naszego Zbawiciela.

Pismo mówi wyraźnie, że wszystkie fizyczne bitwy Izraela są odzwierciedleniem naszych duchowych walk dzisiaj: „A to wszystko na tamtych przyszło dla przykładu i jest napisane ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków” (1 Kor. 10:11). Nawet Przybytek i jego wyposażenie są przykładem niebiańskich rzeczy: „ Służą oni w świątyni, która jest tylko obrazem i cieniem niebieskiej, jak to zostało objawione Mojżeszowi, gdy miał budować przybytek: Bacz, powiedziano mu, abyś uczynił wszystko według wzoru, który ci został ukazany na górze” (Hebr. 8:5).

Te wszystkie przykłady ze Starego Testamentu mają nas zachować przed popadnięciem w niewiarę tak jak to zrobił Izrael. Autor Listu do Hebrajczyków pisze: „ Starajmy się tedy usilnie wejść do owego odpocznienia, aby nikt nie upadł, idąc za tym przykładem nieposłuszeństwa” (Hebr. 4:11). Innymi słowy, „Studiujcie Stary Testament i uczcie się z przykładu Izraela. Nie róbcie takich błędów jakie oni robili!”

Kiedykolwiek nie rozumiem jakiejś prawdy w Nowym Testamencie, to zwracam się do Starego Testamentu, żeby zobaczyć jak to jest tam zilustrowane. Na przykład, powiedzmy, że chcę się dowiedzieć w jaki sposób zburzyć duchowe mury, które może diabeł zbudował w moim życiu. Zwracam się do historii Jozuego i widzę jak mury Jerycha zostały zburzone. Fizyczna walka Izraela z tymi murami daje mi obraz i wzór, żeby mi pomóc zrozumieć jak ja mogę zburzyć wszystkie mury, które przeszkadzają mi w osiągnięciu pełni w Chrystusie.