ZNAJDOWANIE KLUCZY DO ZWYCIĘSTWA

Kiedy studiowałem Nowe Przymierze, to jego chwalebna prawda wyskakiwała z Bożego postępowania z Izraelem w Starym Testamencie. „ A to wszystko na tamtych przyszło dla przykładu i jest napisane ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków” (1 Kor. 10:11). Miałem takie odczucie, że Pan mnie pyta, „Dawidzie, czy chcesz mieć klucze do zwycięstwa? Czy chcesz wiedzieć jak pokonać grzech, ciało i diabła? Czy chcesz wiedzieć jak prowadzić walkę z nieprzyjacielem? To idź do Mojego Starego Testamentu i nauczysz się z opisanych tam przykładów. Ja je zapisałem wszystkie dla was, abyście się mogli nauczyć lekcji pobożności.”

W noc Paschy ani jeden Izraelita nie był w niebezpieczeństwie ze strony anioła śmierci, który przechodził przez Egipt. Każdy mężczyzna, kobieta i dziecko Boże odpoczywało bezpiecznie pod przykryciem krwi, którą były pokropione odrzwia i nadproża ich domów (2 Mojż. 12). Ten obraz bezpieczeństwa reprezentuje ochraniającą moc krwi naszego Pana nad Jego dziećmi dzisiaj. Jako chrześcijanie mamy być ludźmi wierzącymi, ufającymi, którzy są pokropieni krwią Chrystusa na odrzwiach swoich serc.

Zaufanie Izraelitów do krwi zabitego baranka spełniało wiele rzeczy w życiu tych ludzi. Ono nie tylko ich chroniło przed aniołem śmierci, ale również wyprowadziło ich z Egiptu i wyzwoliło z niewoli Faraona. Ale byli też inni wrogowie, od których Izrael potrzebował uwolnienia. Podobnie dzisiaj, nasze zaufanie w krwi Chrystusa daje o wiele więcej niż tylko zbawienie na wieki. Ono również obejmuje poleganie na Bożej mocy do ratowania nas z każdej warowni wroga.

Proszę nie zrozumcie mnie źle. Jeżeli jesteś zbawiony – żyjesz pod przykryciem krwi Chrystusa, zabezpieczony przez wiarę w Jego dzieło na krzyżu dla ciebie – to jest absolutnie wspaniałe. Ale co z twoją trwającą walką z mocą grzechu, która się odgrywa w tobie? Co z nałogiem, który cię trzyma? Jaką moc masz, aby walczyć z tymi wrogami twojej duszy?

Fakt jest taki, że nawet jeżeli zostaliśmy zbawieni i zabezpieczeni przez krew Chrystusa, to nadal jesteśmy zaangażowani w walkę z otaczającymi nas zwierzchnościami, mocami szatana i warowniami demonicznymi. Musimy brać moc, która jest dla nas dostępna poprzez Boże Nowe Przymierze, ale ta moc przychodzi tylko przez wiarę!