MIŁÓŚĆ ZGODNA ZE SŁOWEM

Kiedy nasza miłość jest zgodna ze Słowem Bożym – kiedy przyjmujemy Jego miłość do nas i kochamy jedni drugich bezwarunkowo – żyjemy bez strachu. Będziemy mogli żyć teraz tak, jak Chrystus żył i stanąć przed Nim z odwagą w dniu sądu.

Kiedy zniknie wszelki strach, mamy doskonałą miłość. Słuchajcie słów śpiewanych przez Dawida, „Chwała i zacność są przed nim, moc i zadowolenie są tam, gdzie On” (1 Kron. 16:27). Słowo „zadowolenie” w Starym Testamencie oznacza „skakanie z radości” i cieszenie się pełnią doskonałej miłości.

Obecnie świat tonie w strachu. Ludzkość boi się globalnego ocieplenia, terroryzmu, wojny nuklearnej, chwiejnej ekonomii, AIDS, masowych morderstw, wzrostu islamu, chaosu politycznego, uzależnienia od narkotyków, alkoholu i pornografii. Moje pytanie brzmi: Jak mamy wywierać wpływ dla Chrystusa, jeżeli jesteśmy zdjęci tym samym strachem, który dręczy ten świat? Jaką nadzieję możemy zaoferować – a nawet jaką ewangelię głosimy – jeżeli ona nie zmienia nas i nie uwalnia od strachu?

Bóg zawarł Nowe Przymierze, by zapewnić kościół o jego miłości i pełnym przebaczeniu grzechu ... by nam uświadomić, że cieszy się z nas i byśmy poznali Jego serce pełne miłości do nas, byśmy mogli przeżywać nasze dni bez strachu. Zwróćcie na to uwagę:” I wrócą odkupieni przez Pana, a pójdą na Syjon z radosnym śpiewem. Wieczna radość owionie ich głowę, dostąpią wesela i radości, a troska i wzdychanie znikną” (Izajasz 35:10). „Pan światłością moją i zbawieniem moim: Kogóż bać się będę? Pan ochroną życia mego: Kogóż mam się lękać? Choćby rozbili przeciwko mnie obozy, nie ulęknie się serce moje” (Psalm 27:1,3).

Już dawno lud Boży powinien był oddać wszystko w Jego ręce. Zachęcam was, byście przestali próbować wymyślać swój sposób wyjścia z trudności. Zamiast tego odpocznijcie w mocy Słowa Bożego. Niech Pan włoży w was dzisiaj radość. Wasze radosne serce będzie zadziwiać tych wszystkich wokół was, którzy się boją: „Otworzy Pan przed tobą swój skarbiec dobra, niebiosa, aby dawać deszcz na twoją ziemię w czasie właściwym i aby błogosławić wszelką pracę twoich rąk.” (5 Mojż. 28:12).