BOŻE BOGACTWA W NAS

Kiedy Pan zamieszka w nas, przynosi z Sobą całą Swoją moc i możliwości. Naraz nasz wewnętrzny człowiek ma dostęp do Bożej siły, mądrości, prawdy, pokoju i wszystkiego, czego potrzebuje do życia w zwycięstwie. Nie musimy wołać do Niego, by zstąpił do nas z nieba. On już jest w nas. Paweł mówi nam, jak mocni jesteśmy w Chrystusie.

„Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem Pana naszego Jezusa Chrystusa... by sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez Ducha jego mocą utwierdzeni w wewnętrznym człowieku, żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy, wkorzenieni i ugruntowani w miłości, zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość, i wysokość, i głębokość, i mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy” (Efez. 3:14-20).

Cóż za zdumiewający fragment. Paweł wymienia tu tylko kilka z tych niesamowitych skarbów, które Pan nam udostępnia. Wszystkie Boże bogactwa są dla nas dostępne w Chrystusie Jezusie.

Niektórzy chrześcijanie wytworzyli sobie obraz samolubnego Boga, który tylko chce, byśmy Go chwalili. Obyśmy nigdy tak nie myśleli o naszym Panu, bo nie po to On przyszedł i zamieszkał w nas. On przyszedł, by nam pokazać, że jest Bogiem, który nie jest daleko od nas. Pan chce, byśmy wiedzieli, że On nie jest tylko gdzieś tam w ciemnym kosmosie. On jest obecny w nas. On nie pojawia się i znika z naszego życia. Nie, On nigdy nie opuszcza Swojego mieszkania w nas.

Paweł zauważa, „Ale teraz wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew Chrystusową” (Efez. 2:13). Apostoł wyjaśnia to dokładnie: Bóg jest tutaj, teraz, mieszka w nas. Kiedy Ojciec zamieszkał w naszej świątyni, przyniósł nam siłę dla naszego wewnętrznego człowieka, głębokie zakorzenienie w Jego miłości, jak również dostęp do Niego, byśmy mogli Go prosić o wszystko. To wszystko On nam umożliwił poprzez Jego boską moc, która działa w nas (patrz Efezjan 3:16-21).