WIARA SKONCENTROWANA NA CELU

Jezus modlił się do Ojca: „Wszystko moje jest twoje, a twoje jest moje i uwielbiony jestem w nich” (Jana 17:10). „Aby miłość, którą mnie umiłowałeś, w nich była, i Ja w nich” (w. 26).

Jezus mówi mówi wyraźnie: Kiedy jesteśmy jedno z Nim, to cieszymy się tą samą miłością Ojca, jaką On się cieszy. Bóg raduje się nami tak samo jak Swoim Synem.

Biblia mówi nam też, że Bóg jest naszym Ojcem tak jak jest Ojcem Chrystusa. Jezus powiedział:
„Wstępuję do Ojca Mojego i waszego, Boga Mojego i waszego” (Jana 20:17).

Jak bardzo starasz się podobać Bogu? Czy przeżywasz takie okresy, kiedy odczuwasz, że jesteś radością dla Niego? I czy masz okresy „dolin”, kiedy odczuwasz, że nie podobasz Mu się?

Umiłowany, musisz postawić fakty przed uczuciami. A faktem jest to, że Boża radość z ciebie nie ma nic wspólnego z twoimi wysiłkami, intensywnością, dobrymi intencjami lub czynami. Nie, to wszystko jest wynikiem twojej wiary.

Ja wierzę, że Bóg chce, abyśmy mieli to, co ja nazywam „wiarą skoncentrowaną na celu”, która mówi: „Cała twoja wiara może być skupiona na tej zasadzie, że jeżeli chcesz stać jako święty przed Bogiem, to musisz przyjść do Niego w Chrystusie.”

Autor Listu do Hebrajczyków ostrzega przed „... niewiernym sercem odstępującym od żywego Boga” (Hebr. 3:12). Jest to sprawa wiary! Kiedy odchodzimy od podstawowej doktryny o tym, że jesteśmy zaakceptowani przez Boga poprzez Chrystusa, to wracamy z powrotem do zakonu, ciała i duchowej niewoli!

„Albowiem do odpocznienia wchodzimy my, którzy uwierzyliśmy ... Kto bowiem wszedł do odpocznienia jego, ten sam odpoczął od dzieł swoich, jak Bóg od swoich” (Hebr. 4:3, 10). Pismo mówi wyraźnie: Dowodem wiary jest odpocznienie.

Jedynym sposobem, aby doprowadzić twoje usiłowanie, pot, niepokój duszy do pokoju jest przekonanie siebie samego, „jeżeli jestem w Chrystusie i jestem przyjęty przez Boga, to On raduje się ze mnie bez względu na to czy jestem na górze czy w dolinie. Bez względu na to jak się czuję, znam swoją pozycję w Chrystusie – ze jestem posadzony wraz z Nim w okręgach niebiańskich!”