POZNAWANIE BOGA ROZPOCZYNA SIĘ OD POZNANIA JEZUSA

Nie możesz w pełni poznać Boga dotąd, aż zobaczysz Chrystusa tak, jak Bóg chce, żebyś Go widział. Jezus powiedział: „Kto Mnie widział, widział Ojca” (Jana14:9). Musimy zobaczyć Jezusa nie tak, jak uczy człowiek, ale tak jak Duch nam Go objawia, jak Bóg chce, abyśmy Go poznali i widzieli.

W mojej bibliotece mam wiele tomów na temat Jezusa, napisanych przez dobrych ludzi. Ale wydaje mi się, że wielu z tych autorów nigdy nie widziało Jezusa tak, jak Bóg chciałby, abyśmy Go widzieli. Musimy otrzymać Bożą wizję i świadectwo o Chrystusie, a wtedy poznamy Boga tak, jak On pragnie być poznany. Oto jak ja wierzę, że Bóg chce, abyśmy widzieli Jego Syna: „Wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały zstępuje z góry od Ojca światłości; u niego nie ma żadnej odmiany ani nawet chwilowego zaćmienia” (Jakuba 1:17).

Jezus był darem! Bóg zapakował wszystkie swoje bogactwa w Jezusa i „dał Swojego jednorodzonego Syna.” Chrystus jest Bożym dobrym i doskonałym darem dla nas, który zstąpił od Ojca. Czy widzisz Jezusa jako Boży doskonały dar dla ciebie? Czy widzisz Go jako wszystko czego potrzebujesz, aby żyć radośnie, zwycięsko, sprawiedliwie, w pełni pokoju i odpocznienia?

W Starym Testamencie Bóg dał Izraelowi wiele wspaniałych darów na pustyni: obłok, żeby ich chronił przez żarem pustynnego słońca. Ogień w nocy, żeby ich zapewniał i prowadził. Wodę ze skały. Gałązkę, żeby uzdrowić gorzkie wody. Węża miedzianego, żeby uzdrawiać tych, którzy zostali ukąszeni przez węża. Ale te wszystkie dobre dary były tylko cieniem.

Kto był tą skałą, z której wypłynęła woda? Kto był tym ogniem? Manną? Wężem miedzianym? Wszystko, co Bóg czynił dla Izraela było poprzez Jezusa. To prawda – Jezus był każdym z tych darów. „ A chcę, bracia, abyście dobrze wiedzieli, że ojcowie nasi wszyscy byli pod obłokiem i wszyscy przez morze przeszli i wszyscy w Mojżesza ochrzczeni zostali w obłoku i w morzu i wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli, i wszyscy ten sam napój duchowy pili; pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus” ( 1Kor. 10:1-4).

My dzisiaj mamy o wiele więcej niż cień. Mamy rzeczywiste wypełnienie – samego Chrystusa! I on żyje w nas.