POSADZENI Z JEZUSEM

Według Pawła my, którzy wierzymy w Jezusa, zostaliśmy wzbudzeni z duchowej śmierci i posadzeni z Nim w okręgach niebieskich. „I nas, którzy umarliśmy przez upadki, (Bóg) ożywił wraz z Chrystusem - łaską zbawieni jesteście - i wraz z nim wzbudził, i wraz z nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie” (Efezjan 2:5-6).

Gdzie są te okręgi niebieskie, w których zostaliśmy posadzeni z Jezusem? To nic innego niż Boża sala tronowa – tron łaski, mieszkanie Wszechmogącego. Dwa wersety dalej czytamy jak zostaliśmy doprowadzeni do tego wspaniałego miejsca: „Gdyż łaską zbawieni jesteście przez wiarę; nie jest to z was, jest to Boży dar” (2:8).

Ta sala tronowa to siedziba wszelkiej mocy i panowania. Jest to miejsce, gdzie Bóg rządzi nad wszystkimi zwierzchnościami i mocami i panuje nad sprawami ludzi. Tu w tej sali tronowej on kontroluje każdy ruch szatana i sprawdza każdą myśl człowieka.

Chrystus siedzi po prawicy Ojca. Pismo mówi nam: „Wszystko przez Niego zostało stworzone” (Jana 1:3). „I w Nim zamieszkała cała pełnia Boskości” (Kolosan 2:9). W Jezusie jest wszelka mądrość i pokój,wszelka moc i siła, wszystko, co jest potrzebne do zwycięskiego, owocnego życia. Otrzymaliśmy dostęp do tych wszystkich bogactw, które są w Chrystusie.

Paweł mówi nam: „Jak pewne jest to, że Chrystus został wzbudzony z martwych, tak my zostaliśmy wzbudzeni z Nim przez Ojca. I jak pewne jest to, że Jezus zasiadł na tronie chwały, tak my zostaliśmy przeniesieni z Nim do tego chwalebnego miejsca. Ponieważ jesteśmy w Nim, to jesteśmy tam gdzie On jest. To jest przywilej wszystkich wierzących. To oznacza, że zostaliśmy posadzeni z Nim w tym samym niebiańskim miejscu, gdzie On mieszka.”

Paweł mówi, że wszelkie duchowe błogosławieństwa są udzielane w sali tronowej. Wszystkie bogactwa Chrystusowe są tam dostępne dla nas: stabilność, siła, odpocznienie, ciągle wzrastający pokój. „Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios” (Efezjan 1:3).