OTWARTE NIEBO

Jezus zwrócił się do Natanaela i powiedział, „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, ujrzycie niebo otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego” (Jan 1:51). Greckie znaczenie tego wyrażenia pochodzi od rdzenia, który sugeruje „powtarzalność”. Inaczej mówiąc, Jezus mówił do Natanaela, „Bóg będzie ciągle otwierał dla ciebie objawienia.”

Bóg zawiera takie przymierze z każdym sługą ewangelii, którego życie jest bez zarzutu, bez ukrytego grzechu lub ciemnych tajemnic.. Taki sługa otrzymuje stały dopływ objawienia chwały Chrystusa i działa jako Boży posłaniec, stale otrzymujący świeże słowo z nieba.

Często jestem zadziwiony świeżym, namaszczonym słowem, które słyszę od wielu nieznanych, młodych kaznodziejów. Otrzymujemy mnóstwo nagrań z całego kraju i okazjonalnie taśma zawiera takie właśnie przesłanie. Kiedy słyszę tego rodzaju czystą wizję Chrystusa, czasami dzwonię do takiego kaznodziei i proszę o więcej taśm.

Jeżeli te taśmy okażą się wierne tej wizji i poselstwu, taki kaznodzieja może być zaproszony do usługi w kościele Times Square. W taki sposób zdobyliśmy naszego pastora seniora, Cartera Colona.

Tacy słudzy są prostolinijni i szczerzy w ich chodzeniu z Bogiem, a ich życie jest otwartą księgą. Są oddani swoim rodzinom i nie okazują nawet cienia ambicji. Zamiast tego z radością usługują małym zborom, spędzając wiele godzin w modlitwie. Sama ich obecność jest pełna Ducha Bożego, a objawienie Chrystusa wypływa z nich jak rzeki wody żywej.

Nasz kościół również został założony przez bogobojnych starszych. Często, kiedy słyszę nauczanie tych mężów, kiwam ze zdumienia głową i zastanawiam się, „Skąd ci słudzy wzięli tak niesamowite objawienie chwały, mocy i wystarczalności Chrystusa? Nie mają wykształcenia teologicznego, a nauczają czystych, świętych strumieni objawienia!”

Tak, jak Natanael, są to słudzy, w których nie ma fałszu, ani ukrytego nałogu lub grzechu. Dlatego mogą wyraźnie widzieć, słyszeć i rozpoznawać głos Boży i bicie Jego serca!