WIĘCEJ PONAD TO, O CO PROSIMY ALBO O CZYM MYŚLIMY

Bóg zawsze chciał wylewać na Swój lud więcej chwały. On pragnie dla nas „daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy” (Efez. 3:20). Dlatego chce mieć ludzi, którzy mają wielki apetyt na więcej Jego. Chce ich napełniać Jego wspaniałą obecnością, ponad wszystko, czego doświadczyli w swoim życiu.

 

Jezus powiedział, „Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały” (Jan 10:10). Jednak, by otrzymać to obfite życie, musimy coraz bardziej podobać się Panu. Paweł pisze, „Napominamy was w Panu Jezusie, abyście stosownie do otrzymanego od nas pouczenia, jak macie postępować i podobać się Bogu, jak zresztą postępujecie, abyście tym bardziej obfitowali” (1 Tesal. 4:1). „A tak, bracia moi mili, bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału do pracy dla Pana” (1 Kor. 15:58).

 

Greckie słowo obfitować oznacza „w nadmiarze – mieć wystarczająco i jeszcze więcej, ponad miarę” Paweł mówi, „Boża chwała w waszym życiu będzie przewyższać te chwile, które przeżywałeś dotąd. Ale twoje modlitwy muszą być czymś więcej, niż tylko modlitwą przed jedzeniem”.

 

„Jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa, Pana, tak w Nim chodźcie,... składając nieustannie dziękczynienie” (Kolos. 2:6-7). Paweł nas uczy, „By mieć to obfite życie w Bożej chwale i obecności, musisz służyć Mu ponad miarę – z miłością i oddaniem przewyższającym leniwych i niedbałych sług.

 

„Której nam hojnie udzielił w postaci wszelkiej mądrości i roztropności” (Efez. 1:8). Bóg chce przygotować dla ciebie chwałę i objawienie przewyższające dotychczasową miarę. „Oznajmiwszy nam według upodobania swego, którym go uprzednio obdarzył, tajemnicę woli swojej (1:9). Pan mówi, „Ja otworzę dla ciebie głębsze zrozumienie Mojego Słowa. Chcę ci dać objawienie jego tajemnic”.