TEST ABRAHAMA

W 1 Mojżeszowej 22:2 Bóg powiedział do Abrahama, "Weź teraz swojego jedynego syna Izaaka, którego kochasz i idź do ziemi Moria i złóż go tam na ofiarę całopalną."
Znacie tę historię. Bóg oszczędził Izaaka, dając w zastępstwie baranka na ofiarę. I powiedział Pan do Abrahama:
    "Teraz wiem, że boisz się Boga, gdyż nie wzbraniałeś się ofiarować mi jedynego syna swego. . . Ponieważ to uczyniłeś. . . . Będę ci błogosławił . . .  potomkowie twoi zdobędą grody nieprzyjaciół swoich, i w potomstwie twoim błogosławione będą wszystkie narody ziemi za to, że usłuchałeś głosu mego" (1 Mojż. 22:12,16-18).
ON SIĘ NIE WAHAŁ
Bóg właściwie powiedział do Abrahama, "Wiem, że ty nigdy się nie zawahasz przede Mną, nawet jeżeli chodzi o twojego drogocennego syna. I ponieważ to udowodniłeś, Abrahamie, Ja ci będę błogosławił."
Posłuchaj co Duch mówi w tym fragmencie:
    "Inni mogą się nigdy nie dowiedzieć o tych wielu testach twojej wiary. Może będziesz cierpiał w odosobnieniu i nikt nie będzie miał korzyści z twojego świadectwa wytrwałości. Właściwie może będziesz sądzony z powodu twoich cierpień, jak myślą inni, "Dlaczego on przez to wszystko przechodzi? Nie widać w tym sensu. Ciekawe gdzie on zawiódł w swoim życiu."
BÓG ZBIERA NASZE ŁZY
Jednak możesz być pewny, że Bóg, który wprowadził cię w twoje doświadczenie wiary, wie co znaczy twoje doświadczenie. Każda twoja łza została przez Niego zebrana, każdy ból był odczuwany w Jego sercu. I Pan ciebie zapewnia: "To się zakończy błogosławieństwem. To w potężny sposób wpłynie na twoich najbliższych."
Abraham był już w chwale, kiedy te obietnice zostały wypełnione przez Pana. Ale jego rodzina, naród Izraelski i w końcu cały rodzaj ludzki ma pożytek z jego wiary.