TRWANIE W CHRYSTUSIE by Gary Wilkerson

Czy Ojciec był wierny Swoim warunkom Przymierza? Czy prowadził Jezusa tak, jak obiecał? Czy jego Duch unosił się nad Jego Synem, dając Mu zachętę i pociechę? Czy przeprowadził Go przez wszystkie doświadczenia i zabrał Go zwycięsko do chwały? Absolutnie tak! A Ojciec złożył wieczną przysięgę, że to samo uczyni dla nas.

Jezus powiedział, „Nie proszę, abyś ich wziął ze świata, lecz abyś ich zachował od złego” (J 17:15). „Nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata” (w.16). Chrystus w zasadzie mówił, „Ojcze, uświęć ich przez Twoją prawdę. Uczyń ich świętymi i czystymi, i zachowaj ich od złego. Bądź z nimi we wszystkich ich pokusach. Niech obietnica, którą Mi dałeś, dotyczy też ich.”

Przez dotrzymanie słowa Przymierza w miłości, chwała Ojca była objawiona światu: „A Ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Ja w nich, a Ty we mnie, aby byli doskonali w jedności, żeby świat poznał, że Ty mnie posłałeś i że ich umiłowałeś, jak i mnie umiłowałeś” (w. 22-23).

Następnym razem, kiedy będziesz zmagać się z uprzykrzonym grzechem, możesz słyszeć oskarżający głos: „Poszedłeś już zbyt daleko i grzeszysz zbyt często. Bóg wydał cię na pastwę wypaczonego umysłu. Jesteś nieczysty, nieświęty, niedobry, jesteś zniewagą ewangelii. Wypędziłeś Ducha Świętego z twojego życia.” Jeżeli tak się stanie, przypomnij Bogu, diabłu i sobie: „ Jestem jedno w przymierzu z Ojcem i Synem. Jezus potwierdził to przymierze Swoją krwią, a Ojciec obiecał, że zachowa mnie we wszystkich moich doświadczeniach. On podtrzyma moją rękę bez względu na to, co przyjdzie i nigdy mnie nie oddzieli od Swojej miłości. On mnie poprowadzi do zwycięstwa!” 


Objawiając nam Swoje przymierze, Bóg chce usunąć wszelkie wątpliwości odnośnie Jego możliwości, by nas zachować. To tak, jak by mówił, „Będę cię traktował tak, jak gdybyś nie miał wiary wcale. Złożę ci tak mocne przyrzeczenie, że nie będziesz miał innej możliwości, jak tylko Mi uwierzyć.” Mamy trwać w Chrystusie – ufać Mu i polegać na Nim. Jeżeli tak robimy, to na pewno będziemy oglądać Jego chwałę!